Przetargi.pl
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SIERZNO SP. Z O.O

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-131 Rekowo, Sierzno
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 333 000 3
 • Data zamieszczenia: 2014-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno sp. z o. o.
  Sierzno
  77-131 Rekowo, woj. pomorskie
  tel. 59 333 000 3
  REGON: 22059726900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SIERZNO SP. Z O.O
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony ubezpieczeniowej związanej z działalnością wykonywaną przez Zamawiającego oraz mienia Zamawiającego. Zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w okresie 12 miesięcy. Przedmiot zamówienia obejmuje: - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia, - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji i aktów wandalizmu - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, - ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie AC, OC, NNW, - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 660000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zzosierzno.nv.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach