Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telefonii stacjonarnej oraz linia cyfrowa ISDN 2B+D i 30B+D .

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-950 Koszalin, ul. Juliana Fałata 30
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3485500, 3485965 , fax. 94 3425262
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie
  ul. Juliana Fałata 30 30
  75-950 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3485500, 3485965, fax. 94 3425262
  REGON: 00001775600435
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telefonii stacjonarnej oraz linia cyfrowa ISDN 2B+D i 30B+D .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telefonii stacjonarnej oraz linia cyfrowa ISDN 2B+D i 30B+D . Miejsca realizacji zamówienia: ZUS Oddział w Koszalinie, ul. Fałata 30; Inspektorat w Białogardzie, ul. Wojska Polskiego 56; Inspektorat w Drawsku Pomorskim, ul. Basztowa 1 i ul. Sikorskiego 30; Inspektorat w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 21; Inspektorat w Szczecinku, ul. Piotra Skargi 1 i Plac Wolności 18; Inspektorat w Świdwinie, ul. Wojska Polskiego 1; Inspektorat w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 11. Świadczenie usługi linia cyfrowa ISDN: typ linii: 30B+D ; 2 łącza dla Oddziału ZUS w Koszalinie ,ul. Fałata 30; a) numer główny: 094 348 55 00 b) zakres numeracji DDI: od ( 094) 348 55 00 do ( 094 ) 348 58 99, od ( 094) 348 59 00 do ( 094 ) 348 59 99, od ( 094) 348 12 00 do ( 094 ) 348 12 99 typ linii 2B+D ; 8 łączy dla Inspektoratu ZUS w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 21; a) numer główny: ( 094 ) 355 42 00 b) zakres numeracji DDI: od ( 094 ) 355 42 00 do ( 094 ) 355 42 99 typ linii 2B+D ; 4 łącza dla Inspektoratu ZUS w Drawsku Pomorskim, ul. Sikorskiego 30; a) numer główny: ( 094 ) 363 01 10 b) zakres numeracji DDI: od ( 094 ) 363 01 00 do ( 094 ) 363 01 69 Świadczenie telefonicznych usług dla 60 numerów linii analogowych wskazanych w SIWZ. Średnia miesięczna ilość minut generowanych przez zamawiającego : lokalne i strefowe 27 871 minut; międzystrefowe 10 074 minut; komórkowe 5 948 minut. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania obecnych numerów końcowych linii telefonicznych we wszystkich lokalizacjach zamawiającego. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte w SIWZ i we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Jest to zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach