Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Urząd Miejski Kościan ogłasza przetarg

 • Adres: 64-000 Kościan, al. Tadeusza Kościuszki 22/204
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 512 14 66 , fax. 065 5122700
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski Kościan
  al. Tadeusza Kościuszki 22/204 22/204
  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
  tel. 065 512 14 66, fax. 065 5122700
  REGON: 00052574800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscian.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla: 1) obiektu sportowo rekreacyjnego Łazienki przy ul. Szpitalnej 8 w Kościanie, 2) obiektu sportowo rekreacyjnego Łazienki przy ul. Szpitalnej 8 w Kościanie, 3) stadionu miejskiego przy ul. W. Maja 26 w Kościanie- pomieszczenia socjalne, 4) stadionu miejskiego przy ul. W. Maja 26 w Kościanie- budynek siłowni, 5) budynku Urzędu Miejskiego Al. Kościuszki 22, 6) kamery przemysłowe - plac Wolności, ul. Szczepanowskiego, ul. Dworcowa, ul. Gostyńska, ul. Ks. Wyszyńskiego, 7) budynku Urzędu Miejskiego, ul. Wały Legockiego, 8) budynku Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1. 2. Charakterystyka sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do: 1) obiektu sportowo rekreacyjnego Łazienkinr licznika 10301757 przy ul. Szpitalnej 8 w Kościanie: a) układ 3 fazowy przy zabezpieczeniu przed licznikiem 32 A, b) moc umowna - 14 kW, c) grupa taryfowa -C11, d) szacunkowe roczne zużycie energii - 8.083 kWh. 2) obiektu sportowo rekreacyjnego Łazienki nr licznika 3595642 przy ul. Szpitalnej 8 w Kościanie: a) układ 3 fazowy przy zabezpieczeniu przed licznikiem 32 A, b) moc umowna - 14 kW, c) grupa taryfowa -C11, d) szacunkowe roczne zużycie energii - 4.088 kWh. 3) stadionu miejskiego przy ul. W. Maja 26 w Kościanie- pomieszczenia socjalne: a) układ 3 fazowy przy zabezpieczeniu przed licznikiem 32 A, b) moc umowna - 14 kW, c) grupa taryfowa -C12a, d) szacunkowe roczne zużycie energii - 27.451 kWh. 4) stadionu miejskiego przy ul. W. Maja 26 w Kościanie - budynek siłowni: a) układ 3 fazowy przy zabezpieczeniu przed licznikiem 25 A, b) moc umowna - 11 kW, c) grupa taryfowa -C11, d) szacunkowe roczne zużycie energii - 4.865 kWh. 5) budynku Al. Kościuszki 22: nr ewidencyjny 54068002 L1: a) układ 1 fazowy przy zabezpieczeniu przed licznikiem 25 A, b) moc umowna - 4 kW, c) grupa taryfowa -C11, d) szacunkowe roczne zużycie energii - 2.846 kWh. nr ewidencyjny 54068003 L1: a) układ 3 fazowy przy zabezpieczeniu przed licznikiem 25 A, b) moc umowna - 11 kW, c) grupa taryfowa -C11, d) szacunkowe roczne zużycie energii - 289 kWh. 6) kamer przemysłowych: nr ewidencyjny: 5409801, 5409802, 54090803, 54090804, 54090805 a) układ 1 fazowy przy zabezpieczeniu przed licznikiem 10A, b) moc umowna - 1 kW, c) grupa taryfowa -RC, d) szacunkowe roczne zużycie energii - 6.480.kWh. 7) budynku przy ul. Wały Żegockiego 2: nr ewidencyjny 54057223 L2, 54057223 L3: a) układ 3 fazowy przy zabezpieczeniu przed licznikiem 32 A, b) moc umowna - 14 kW, c) grupa taryfowa -C11, d) szacunkowe roczne zużycie energii - 10.671 kWh. 8) budynku przy ul. Rynek 1: nr ewidencyjny 54053301: a) układ 3 fazowy przy zabezpieczeniu przed licznikiem 63 A, b) moc umowna - 27 kW, c) grupa taryfowa -C11, d) szacunkowe roczne zużycie energii - 15.601 kWh.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności posiadają; a. odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, b. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, c. zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci odbiorca jest przyłączony. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Spełnianie wymaganych warunków, opisanych w ust.1 będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 4. Oświadczenie o posiadaniu umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koscian.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach