Przetargi.pl
montaż układu solarnego na dachu budynku Oddziału Leczenia Uzależnień w miejscowości Kościan, ul. Śmigielska 53

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5115100 , fax. 065 5122296
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego
  pl. Paderewskiego 1a 1a
  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5115100, fax. 065 5122296
  REGON: 41104932400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsn.koscian.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  montaż układu solarnego na dachu budynku Oddziału Leczenia Uzależnień w miejscowości Kościan, ul. Śmigielska 53
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy obejmuje: - montaż kolektorów słonecznych ( 3 pola po 4 kolektory) na konstrukcji montażowej na dachu budynku - posadowienie zasobnika c.w.u., - podłączenie zasobników solarnych do instalacji c.w.u. - montaż miedzianych rurociągów solarnych wraz z armaturą , - uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody budowlane, - montaż szybkich odpowietrzników solarnych, - montaż izolacji na rurociągach, - montaż pomp, - montaż armatury, - próba szczelności instalacji c.w.u, - płukanie instalacji, - napełnienie instalacji solarnej czynnikiem solarnym, - próba szczelności instalacji solarnej, - montaż regulatora solarnego i czujników temperatury, - programowanie regulatora, - uruchomienie i regulacja instalacji na gorąco. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. c) przedmiar robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone przez zamawiającego: § w zakresie doświadczenia zawodowego - w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu układu solarnego o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto. § w zakresie potencjału kadrowego - dysponują osobą, która może pełnić funkcję kierownika budowy przy wykonywaniu prac instalacyjnych, posiadającą uprawnienia do wykonywania tych prac oraz osobą, która może pełnić funkcję kierownika robót przy wykonywaniu prac ogólnobudowlanych zapewniających odpowiedni stan techniczny dachu. § w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca, który nie wykaże, że spełnia określone przez zamawiającego warunki podmiotowe zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie , że ww. warunki wykonawca spełnił .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa oświadczenie wg załącznika nr 4. 1. Zamawiający celem potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę; b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 9.1.a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego. 2 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.1 Doświadczenie zawodowe Sporządzić i załączyć do oferty wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót związanych z montażem układu solarnego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wymagane jest wykazanie wykonania co najmniej jednej roboty polegającej na wykonaniu montażu układu solarnego o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto. Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że robota została wykonana należycie. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą oni spełnić łącznie. 2.2 Potencjał kadrowy Sporządzić i załączyć do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wymagane jest wykazanie dysponowania osobą, która może pełnić funkcję kierownika budowy przy wykonywaniu prac instalacyjnych, posiadającą uprawnienia do wykonywania tych prac oraz osobą, która może pełnić funkcję kierownika robót przy wykonywaniu prac ogólnobudowlanych zapewniających odpowiedni stan techniczny dachu. Do wykazu należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień oraz kopie zaświadczeń o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca. 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 3.1 Polisa lub inny dokument ubezpieczenia Załączyć do oferty polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsn.koscian.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach