Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń budynku po byłej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego zlokalizowanego w Kościanie przy Al. Kościuszki 10 na Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny dla Uzależnionych..

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5115100 , fax. 065 5122296
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego
  pl. Paderewskiego 1a 1a
  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5115100, fax. 065 5122296
  REGON: 41104932400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsn.koscian.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń budynku po byłej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego zlokalizowanego w Kościanie przy Al. Kościuszki 10 na Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny dla Uzależnionych..
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przebudowa ze zmianą użytkowania budynku po byłej przychodni na Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny dla osób z problemem uzależnień. Zakres prac obejmuje: a. roboty ogólnobudowlane, w tym: - roboty rozbiórkowo-adaptacyjne - roboty murowe - nadproża, wieńce, podciągi - tynki i okładziny wewnętrzne - stolarkę okienną i drzwiową - posadzki - sufity - konstrukcje drewniane i pokrycie dachu - elewację b. instalacje sanitarne, w tym: - roboty demontażowe - wewnętrzną instalację wodociągową - wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej - wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania - wentylację - przyłącze wodociągowe c. instalacje elektryczne, w tym: - wykonanie rozdzielni i WLZ - wykonanie instalacji gniazd ogólnych i dedykowanych - wykonanie instalacji oświetleniowej - wykonanie połączeń wyrównawczych i uziemiających - wykonanie instalacji odgromowej - próby i pomiary elektryczne; d. instalacje teletechniczne - niskoprądowe, w tym: - wykonanie instalacji RTV - wykonanie okablowania strukturalnego - próby i pomiary - zamontowanie systemu sygnalizacji włamania - szkolenie w zakresie obsługi sygnalizacji włamania. - przyłącze kanalizacji sanitarnej; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, c) przedmiary robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452152009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone przez zamawiającego: § w zakresie doświadczenia zawodowego - w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu prac ogólnobudowlanych w obiekcie zabytkowym o wartości co najmniej 450.000,00 zł netto. § w zakresie potencjału kadrowego - dysponują osobą, która może pełnić funkcję kierownika budowy przy wykonywaniu prac ogólnobudowlanych, posiadającą uprawnienia do wykonywania tych prac. § w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca, który nie wykaże, że spełnia określone przez zamawiającego warunki podmiotowe zostanie wykluczony z postępowania. ? Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający celem potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 1.a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego. 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.1 Doświadczenie zawodowe Sporządzić i załączyć do oferty wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wymagane jest wykazanie wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu prac ogólnobudowlanych w obiekcie zabytkowym o wartości co najmniej 450.000,00 zł netto. Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że robota została wykonana należycie. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą oni spełnić łącznie. 2.2 Potencjał kadrowy Sporządzić i załączyć do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wymagane jest wykazanie dysponowania osobą, która może pełnić funkcję kierownika budowy przy wykonywaniu prac ogólnobudowlanych, posiadającą uprawnienia do wykonywania tych prac. Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz kopię zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca. 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 3.1 Polisa lub inny dokument ubezpieczenia Załączyć do oferty polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsn.koscian.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach