Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni będących w zasobach MZBM w Kaliszu

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Aleja Wolności 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7677700 , fax. 062 7677702
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  Aleja Wolności 18 18
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7677700, fax. 062 7677702
  REGON: 25052391600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Budżetowy Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni będących w zasobach MZBM w Kaliszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : sukcesywna dostawa, w miarę powstających potrzeb eksploatacyjnych, oleju opałowego lekkiego do kotłowni będących w zasobach MZBM, zlokalizowanych w Kaliszu, przy ul. : Tuwima 10, Wrocławska 191, Częstochowska 177-179. Olej opałowy winien spełniać minimalne wymagania jakościowe określone w normie PN-C-96024: 2001 (Przetwory naftowe. Oleje opałowe) tj.: Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg ; Gęstość w temp. 15oC, max.860 kg/m3 ; Temperatura zapłonu, min. 56 oC ; Temperatura płynięcia, max. -20 oC ; Lepkość kinematyczna w 20 oC, max. 6 mm2/s ; Zawartość wody ,max.200 mg/kg ; Zawartość siarki, max.0,1 % ; Barwa czerwona. Wielkość dostaw w okresie objętym zamówieniem ok. 70 m3. Minimalna wielkość jednorazowej dostawy do jednej kotłowni to 1 m3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dostaw ze względu na warunki atmosferyczne lub wyczerpanie wartości umowy. W sytuacji takiej Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń. Zamawiający nie dopuszcza zlecenia wykonania całości ani części prac podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ; tj. a)posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)(nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ustawy Pzp). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powyższe warunki muszą spełniać : a)warunek 1) i 4) - każdy Wykonawca, b)warunek 2) i 3) - łącznie wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą :spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać : 1)oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 1 do SIWZ .Oryginał oświadczenia podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zaleca odpowiednie skreślenie w formularzu oświadczenia w zakresie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub w zakresie przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W przypadku złożenia oświadczenia bez skreśleń i nie załączenia do oferty pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert], 3)aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione : a) w pkt 2) ,3), składa każdy z wykonawców oddzielnie, b) w pkt 1) składają odpowiednio, jako np. oświadczenie łączne lub oddzielne oświadczenia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentu, o którym mowa w pkt. 2) stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2006r. Nr 87 poz.605 z póżn.zm). Dokumenty, o których mowa powyżej ( z wyjątkiem pkt. 1) należy złożyć w formie oryginałów lub kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbm.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach