Przetargi.pl
ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO (rehabilitacyjnego)

Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej im. prof. Mieczysława Walczaka ogłasza przetarg

 • Adres: 64-113 Osieczna, ul. Zamkowa 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5203495, 5350477, 5350349 , fax. 065 5203495, 5350477, 5350349
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej im. prof. Mieczysława Walczaka
  ul. Zamkowa 2 2
  64-113 Osieczna, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5203495, 5350477, 5350349, fax. 065 5203495, 5350477, 5350349
  REGON: 41038655100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.osieczna.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO (rehabilitacyjnego)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup fabrycznie nowego (rok produkcji 2009) sprzętu medycznego, wolnego od wad spełniającego normy i parametry określone przez prawo polskie oraz prawa Unii Europejskiej w tym zakresie. Oferowany sprzęt medyczny musi posiadać wymagane świadectwa rejestracji, aprobaty techniczne, świadectwa PZH oraz musi bezwzględnie posiadać oznaczenie CE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19.poz.177 z późniejszymi zmianami) tzn. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują, potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy pzp oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp; Wykaz dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotu zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie; Kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia w w wysokości nie mniejszej, niż równowartość 100 tys. zł; Dokumenty charakteryzujące oferowany sprzęt np. DTR, prospekty, foldery lub inne posiadane dokumenty - na dokumentach Wykonawca jest zobowiązany w sposób widoczny (np. Kolorowy zakreślasz lub obrys kolorem) zaznaczyć fragment tekstu potwierdzający parametry oferowanej aparatury oraz wpisać numer pozycji z tabeli. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.osieczna.com.pl; www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach