Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Owidiusza w Poznaniu na odcinku posesji nr 8 do 22

Stowarzyszenie na Rzecz Modernizacji Drogi i Kanalizacji Deszczowej w ulicy Owidiusza 8-22 ogłasza przetarg

 • Adres: 60-461 Poznań, ul. Owidiusza 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 608440059 , fax. 0-61 8407202
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie na Rzecz Modernizacji Drogi i Kanalizacji Deszczowej w ulicy Owidiusza 8-22
  ul. Owidiusza 18 18
  60-461 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 608440059, fax. 0-61 8407202
  REGON: 30025850000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Owidiusza w Poznaniu na odcinku posesji nr 8 do 22
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowa nawierzchni ulicy Owidiusza w Poznaniu na odcinku posesji nr 8 do 22
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające uprawnienia Wykonawcy do wykonywania określonej działalnosci gospodarczej oraz stwierdzające że zakres jedo działalności odpowiada profilowi zamówienia, a taże wskazujące osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kmpsp.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach