Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Koszanowo na mieszkanie socjalne

Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-045 Pniewy, ul. Dworcowa 37
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2938601 , fax. 061 2910097
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Pniewy
  ul. Dworcowa 37 37
  62-045 Pniewy, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2938601, fax. 061 2910097
  REGON: 00052955100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pniewy.wlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Koszanowo na mieszkanie socjalne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakresie przedmiotu zamówienia są roboty ogólnobudowlane i instalacyjne związane z przebudową pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Koszanowo, a także prace takie jak: przygotowawcze, porządkowe, wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie odbioru kominiarskiego przewodów kominowych i przedstawienie protokołu z powyższych czynności, wykonanie protokołów z badań ochrony przeciwpożarowej i rezystancji izolacji przewodów, a także obsadzenie stanowiska kierownika budowy. Wymaga się udzielenia 36 miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego robót. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiar robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453110000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi spełniać warunki określone w art.22 ust.1 cyt. ustawy, Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1, 2 cyt. ustawy, Oferta Wykonawcy winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ - Wykonawca powinien złożyć dokumenty wymagane w Rozdziale XII SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy (z oświadczeniem o zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjęciu jej bez zastrzeżeń)- załącznik nr 4 SIWZ - kosztorys robót i prac przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zamówienia - zwany dalej kosztorysem wykonawcy, wykonany na podstawie dokumentacji projektowej - załącznik nr 1 SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2 SIWZ i przedmiaru robót - załącznik nr 3 SIWZ; przedmiar robót i kosztorys wykonawcy są materiałami pomocniczymi, a kosztorys wykonawcy nie podlega ocenie przez Zamawiającego; - dokumenty uprawniające do występowania w obrocie prawnym, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej (lub uwierzytelniona kopia), - zaświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wobec właściwego Urzędu Skarbowego (lub uwierzytelniona kopia). - zaświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne (lub uwierzytelniona kopia). - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków art.22 ust.1 i art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 5 SIWZ - projekt umowy - załącznik nr 6 SIWZ, zaakceptowany przez podpisanie i parafowanie każdej ze stron. - kopia dokumentu o nadaniu uprawnień kierownika budowy oraz kopie zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pniewy.wlkp.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach