Przetargi.pl
Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Puszczykowa

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 62-040 Puszczykowo, ul. Podleśna 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8133225, 8983719 , fax. 061 8133225
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Podleśna 4 4
  62-040 Puszczykowo, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8133225, 8983719, fax. 061 8133225
  REGON: 00052694300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puszczykowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Puszczykowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Puszczykowa. Zakres prac obejmuje w szczególności: pielęgnację zieleni niskiej, trawników i żywopłotów na terenie miasta Puszczykowa. Szczegółowy zakres i obmiar prac określa tabela - załącznik nr 4 SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykaz trawników i żywopłotów objętych przedmiotem zamówienia stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ. Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 500,00 pln (słownie: pięćset złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) - 4) Ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp.),tj: a) posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2) Ustawy Pzp.). 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3) Ustawy Pzp.), 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp.). 2. Udzielą gwarancji na prace objęte przetargiem na okres jednego miesiąca.. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wypełnionym załącznikiem nr 4, 2) potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego w dniu złożenia oferty zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. Zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) dowód wniesienia wadium, 4) podpisane oświadczenie o niezaleganiu Wykonawcy z opłatami z podatków oraz składek ZUS, 5) upoważnienie w przypadku składania oferty wspólnej do reprezentowania wszystkich podmiotów, 6) podpisane oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie do oferty należy załączyć dokumenty wystawione na każdy z podmiotów z wyjątkiem dokumentów, które muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich pomiotów. W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie do oferty należy załączyć kopię Umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Umowa o współpracy Wykonawców zamówienia publicznego musi zawierać postanowienie o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców za szkody związane z niewykonaniem lub z nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Dokument wniesienia wadium może być złożony przez kilku Wykonawców składających ofertę wspólną, przy czym łącznie musi dawać 100% wymienionej kwoty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji przez członków konsorcjum innych niż lider uprawniony do podpisywania Umowy, wadium wystawione musi być na konsorcjum.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puszczykowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach