Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń - budynek przy ul. Słowackiego 22

POZSERWIS Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Poznania ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8785434 , fax. 061 8785215
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POZSERWIS Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Poznania
  pl. Kolegiacki 17 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8785434, fax. 061 8785215
  REGON: 00051419900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.city.poznan.pl/bip; www.pozserwis.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: podsektor samorządowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń - budynek przy ul. Słowackiego 22
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń po banku w budynku przy ul. Słowackiego 22. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach do siwz , - załącznik 1A - dokumentacja projektowa dotycząca branży architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne - załącznik 1B - dokumentacja projektowa dotycząca branży elektrycznej - załącznik 2A - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie robót budowlanych - załącznik 2B - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie robót elektrycznych - załącznik 3 A- przedmiar robót branża budowlana - załącznik 3B - przedmiar robót branża elektryczna Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały nie krótszej niż 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego prac remontowych. Wykonawca musi zachować czystość w sąsiedztwie miejsca remontu pod karą obciążenia Wykonawcy kosztami sprzątania. Wykonawca musi wykonywać przekłucia i inne prace hałaśliwe po godzinach pracy lub w dni wolne od pracy Urzędu. Miejsce prac remontowych musi zostać odpowiednio oznaczone. Wszystkie nazwy użyte w siwz i załącznikach do siwz należy traktować jako typu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych o takich samych lub wyższych parametrach. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2.200zł ( słownie: dwa tysiące dwieście złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, - wykonawca posiada odpowiednie zezwolenie na transport odpadów lub wywóz gruzu zostanie zlecony firmie posiadającej takie zezwolenie b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia - udokumentują doświadczenie z wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia tj. w okresie od 14.09.2004r. do 14.09.2009r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia ( tj. adaptacja, remont pomieszczeń) o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto każda - kierownikiem budowy musi być osoba posiadająca uprawnienia budowlane do realizacji zamówienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej łącznie z aktualnym wpisem na listę członkostwa właściwej izby samorządu oraz posiadająca kwalifikacje do pracy przy zabytkach nieruchomych c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; Aktualność powyższego dokumentu wynosi odpowiednio 6 miesięcy zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 19.05.2006r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane. 2. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności - załącznik numer 5 do siwz 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa powyżej ( załącznik numer 5 do siwz), wykonawca wskazał osoby, które zostaną udostępnione przez inne podmioty. 4.Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (w odniesieniu do praktyki przy zabytkach nieruchomych wymagane jest złożenie dokumentu/pisma właściwego konserwatora zabytków potwierdzające posiadane kwalifikacje). 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia tj. w okresie od 14.09.2004r. do 14.09.2009r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - zał. nr 6 do siwz, 6.Oświadczenie, że wywóz gruzu zostanie wykonany przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia na transport lub dokument takiego zezwolenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.city.poznan.pl/bip; www.pozserwis.poznan.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach