Przetargi.pl
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wybudowanie budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 29

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ogłasza przetarg

 • Adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki 57
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8964800; 8694801 , fax. 061 8694809
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
  ul. Matejki 57 57
  60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8964800; 8694801, fax. 061 8694809
  REGON: 63969335600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wybudowanie budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 29
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wybudowanie budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 29. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072, ze zm.) oraz inną niezbędną dokumentację wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wszelkich niezbędnych decyzji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Wykonawca złoży ofertę 2.Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. 3.Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania czynności objętych zamówieniem. 4.Wykonawca winien posiadać polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty. 5.Wykonawca musi w czasie trwania umowy dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania robót budowlanych w specjalnościach: a) architektonicznej, b) konstrukcyjno - budowlanej, c) instalacyjnej zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych wraz z dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej izby budowlanej. 6.Wykonawca winien wykonać w ciągu 3 lat, co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu budynku mieszkalnego o kubaturze co najmniej 5.000 m3
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. 2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 5. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności lub wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeśli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 6.Wykaz usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 7.Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy oferta jest składana w imieniu Wykonawcy przez osobę, której umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zkzl.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach