Przetargi.pl
Dostawy paliw

Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski ogłasza przetarg

 • Adres: 64-700 Czarnków, Goraj-Zamek 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-67 2552655 , fax. 0-67 2552655
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski
  Goraj-Zamek 5 5
  64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 0-67 2552655, fax. 0-67 2552655
  REGON: 00081125300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsl-goraj.cil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka bużetowa- edukacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy paliw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Dostawy oleju opałowego na cele grzewcze odpowiadającego wymaganiom PN-C96024 dla L1 2.Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowejna cele transportowe i gospodarcze odowiadającego wymaganim PN-EN-228, i oleju napędowego na cele transportowe odpowiadającgo wymaganio PN-EN-590
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W prztargu mogą bać udział oferenci którzy: -spełniają warunki wynikające z art. 22 ustawy PZP -nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP -spełniają wymagania określone w dokumentacji przetargowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Pisemne oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podsawie art. 24 i spełnia warunki zawarte w art. 22 ustawy PZP 2. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsl-goraj.cil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach