Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Osieczna

Gmina Osieczna ogłasza przetarg

 • Adres: 64-113 Osieczna, ul. Powstańców Wlkp. 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-65 5350016, 5207519 , fax. 0-65 5350648
 • Data zamieszczenia: 2016-02-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osieczna
  ul. Powstańców Wlkp. 6 6
  64-113 Osieczna, woj. wielkopolskie
  tel. 0-65 5350016, 5207519, fax. 0-65 5350648
  REGON: 00052808900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osieczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Osieczna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Osieczna. Przedmiotowe zamówienia obejmuje kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w planowanej ilości 552 828 kWh w terminie od dnia 1 maja 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku do punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.osieczna.leszczynskie.net/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach