Przetargi.pl
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego pt. przyjmowanie i rozliczanie pacjentów.

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 60-852 Poznań, ul. Poznańska 55A
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8467 143 , fax. 061 8411054
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy
  ul. Poznańska 55A 55A
  60-852 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8467 143, fax. 061 8411054
  REGON: 63118099900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcmp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i wdrożenie systemu informatycznego pt. przyjmowanie i rozliczanie pacjentów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i wdrożenie systemu informatycznego pt. przyjmowanie i rozliczanie pacjentów ( licencji systemu informatycznego z jego dożywotnim prawem użytkowania) na wszystkie stanowiska pracy wchodzące w skład struktury Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu aktualnie i w przyszłości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 722000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełniają warunki określone w art. 22 PZP. Spełniają wszystkie uwarunkowania zawarte w siwz. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1,2 PZP.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty. Pełnomocnoctwo do reprezentowania i dokonywania czynności finansowych w imieniu firmy, do złożenia oferty, udziału w przetargu i zawarcia umowy. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków. Zaświadczenie z właściwego Urzedu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Zaświadczenie z ZUS - o nie zaleganiu za składkami na ubezpieczenie społeczne ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Oświadczenie - załącznik nr 5 do siwz. Wykaz wdrożonych systemów- załącznik nr 6 do siwz. Wypełnione i parafowane załączniki nr 2A , 3A, 4A, 5A, 6A.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wcmp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną