Przetargi.pl
Oczyszczenie brzegów Stawu Parkowego i Małego na terenie Glinianek z konarów, gałęzi drzew, prześwietlenie krzewów, wygrabienie liści wzdłuż linii brzegowej wskazanej na mapie, w pasie o szer. 5 m (2 m szer. od brzegu stawów w stronę tafli wody, 3 m szer. od brzegu stawów w stronę lądu), usunięcie leżących gałęzi i konarów na terenie wskazanym na mapie, przycięcie wiszących konarów

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 60-194 Poznań, ul. Strzegomska 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 860 85 00 , fax. 61 860 85 12
 • Data zamieszczenia: 2016-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Strzegomska 3 3
  60-194 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 860 85 00, fax. 61 860 85 12
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzmpoznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oczyszczenie brzegów Stawu Parkowego i Małego na terenie Glinianek z konarów, gałęzi drzew, prześwietlenie krzewów, wygrabienie liści wzdłuż linii brzegowej wskazanej na mapie, w pasie o szer. 5 m (2 m szer. od brzegu stawów w stronę tafli wody, 3 m szer. od brzegu stawów w stronę lądu), usunięcie leżących gałęzi i konarów na terenie wskazanym na mapie, przycięcie wiszących konarów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie brzegów Stawu Parkowego i Małego na terenie Glinianek z konarów, gałęzi drzew, prześwietlenie krzewów, wygrabienie liści wzdłuż linii brzegowej wskazanej na mapie, w pasie o szer. 5 m (2 m szer. od brzegu stawów w stronę tafli wody, 3 m szer. od brzegu stawów w stronę lądu), usunięcie leżących gałęzi i konarów na terenie wskazanym na mapie, przycięcie wiszących konarów zgodnie z zakresem prac określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: - mapa, - dokumentacji fotograficzna, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Pracami należy objąć teren wskazany na mapie-część Glinianek od strony ul. Witaszka/Kocha i Leszczyńskiej. Prace należy skorelować z pracami wykonawcy, który będzie oczyszczał 2 stawy. OCZYSZCZANIE BRZEGÓW STAWÓW MAŁEGO I PARKOWEGO Należy oczyścić brzeg stawów o szerokości 2 m licząc od brzegu stawów w stronę tafli wody usuwając zalegające gałęzie, konary, liście, śmieci i wywożąc je tego samego dnia. Należy wyciągnąć powalone pnie drzew. PRZEŚWIETLANIE KRZEWÓW Prześwietlić należy krzewy w pasie szerokości 3 m licząc od brzegu stawów w stronę lądu. Prześwietlanie krzewów polega na przycięciu ich sekatorem z wycięciem zbędnych pędów za pomocą piłki ręcznej i sekatora, zebraniu gałęzi i ich wywozie tego samego dnia. WYGRABIANIE LIŚCI Liście należy wygrabić z pasa o szer. 3 m licząc od brzegu stawów w stronę lądu, zgrabić w pryzmy i wywieźć tego samego dnia. USUNIĘCIE GAŁĘZI, KONARÓW, POWALONYCH PNI Z TERENÓW ZAZNACZONYCH NA MAPIE SZRAFURĄ. Należy usunąć ww. elementy z fragmentów terenu wskazanych na mapie oraz wywieźć. PRZEŚWIETLENIE DRZEW Pracom należy poddać korony drzew wskazanych przez inspektora w terenie wraz z wywozem gałęzi zarówno na terenie wokół stawów jak i na pozostałych fragmentach terenu. Prześwietlenie starszych drzew parkowych na terenach miejskich i Skarbu Państwa bez wskazanego użytkownika Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić zgodnie z art. 83 - 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm.). Prace związane z pielęgnacją drzew starszych - cięcia, powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę, pod nadzorem uprawnionego chirurga drzew. W przypadku gdy utrudniony jest dostęp do drzewa ze sprzętu mechanicznego, prace należy wykonywać metodą alpinistyczną. Po wykonaniu cięć należy teren wokół prowadzonych prac uporządkować, a powstałe z przycinki dłużyzny, grubizny, karpiny i gałęzie wywieźć z terenu. W przypadku wystąpienia kolizji wykonywanych prac z linią energetyczną niskiego i wysokiego napięcia, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wyłączenie prądu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zzmpoznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach