Przetargi.pl
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE

Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, Pniewo
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 741 99 99 , fax. 95 741 99 99
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
  Pniewo 1
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 95 741 99 99, fax. 95 741 99 99
  REGON: 80491062000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mru.bip.eur.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z przebudową wraz z rozbudową budynku Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie na działkach nr 373 I 374/45, obręb ewid. Kaława, gmina Międzyrzecz. Zamawiający wymaga, aby w toku projektowania oraz realizacji wykonawca realizował założenia koncepcji stanowiącej integralna część umowy. Budynek muzeum planuje się rozbudować w kierunku zachodnim - w stronę zapory przeciwczołgowej i północnym poprzez dobudowanie holu wejściowego. Od strony zapory planuje się wyjście na poziomie terenu działki 374/45 oraz wyjście z podziemnej projektowanej części budynku na poziomie dna zapory. Takie rozłożenie ciągów komunikacyjnych ma na celu przybliżenie obiektu zwiedzającym poprzez możliwość zwiedzania w kilku poziomach. Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU, Długość: 28,46 m; Szerokość: 18,12m; Wysokość: 8,20m; Powierzchnia zabudowy: 447,77m2; Powierzchnia użytkowa: 623,38m2; Powierzchnia użytkowa poziom 0: 372,94m2; Powierzchnia użytkowa poziom -1: 250,44m2; Kubatura: 5250,00m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach