Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj

Gmina Szlichtyngowa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-407 Szlichtyngowa, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5492341, 065 5492357 , fax. 655 492 341
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szlichtyngowa
  Rynek 1
  67-407 Szlichtyngowa, woj. lubuskie
  tel. 065 5492341, 065 5492357, fax. 655 492 341
  REGON: 53003400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szlichtyngowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie inwestycji planuje się w dwóch etapach: - w I etapie należy wykonać dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń umożliwiających wykonanie inwestycji, w tym: pozwolenie budowlane lub zgłoszenie robót budowlanych na przebudowę dróg gminnych ul. Ogrodowej i Pułaskiego wraz z infrastrukturą techniczną, tj. przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej i budową nowej kanalizacji deszczowej w ulicy Pułaskiego, oraz wymiany sieci wodociągowej, decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni ulic, zgoda na zmianę stałej i czasowej organizacji ruchu oraz inne prawem wymagane dokumenty), w terminie do 30.06. 2020 r. Szczegółowy zakres prac został określony w SIWZ. - w II etapie przebudowana będzie droga gminna nr 103414F - ulica Pułaskiego zlokalizowana na działce o nr. ewid. 195, obręb Szlichtyngowa, w terminie do 15 grudnia 2020 r. oraz droga gminna nr 103413F - ulica Ogrodowa zlokalizowana na działce o nr. ewid. 206 obręb Szlichtyngowa, w terminie do 15 grudnia 2021 r. Szczegółowy zakres prac został określony w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71242000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wniesie wadium w wysokości 30.000,00 ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje dot. wadium zostały określone w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu nie jest wymagane posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach