Przetargi.pl
Dostawa przełącznika sieci Ethernet dla Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 32 87 656 , fax. 683 287 657
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Podgórna
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 32 87 656, fax. 683 287 657
  REGON: 15447382000930
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-zielonagóra.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przełącznika sieci Ethernet dla Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a)dostawa 1 sztuki przełącznika sieci Ethernet. Ogólne wymagania w zakresie dostarczanych rozwiązań: 1) Oferowane urządzenie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 2) Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe. Urządzenie musi pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Unii Europejskiej. Dostarczony przełącznik zostanie dołączony do stosu przełącznika rdzenia sieci w infrastrukturze Zamawiającego. Aktualnie w stosie znajdują się dwa przełączniki Cisco 3850-24XS-S z wdrożonymi połączeniami StackPower i StackWise. Dostarczony przełącznik będzie trzecim w stosie; b)bezpłatne szkolenie dla jednej osoby, z gwarancją realizacji w ciągu 1 roku, obejmujące certyfikowane warsztaty techniczne (trwające co najmniej 5 dni, na terenie Polski), Implementing Cisco Network Security (IINS) z zakresu tworzenia polityk bezpieczeństwa sieci IP; c)bezpłatny, certyfikowany egzamin, dla jednej osoby, z gwarancją realizacji w ciągu 1 roku, (możliwość uczestnictwa w dowolnie wybranym Autoryzowanym Centrum Pearson VUE na terenie Polski), CCNA Routing & Switching (200-125 CCNA).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32400000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wys. 3 400,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów – wg wzoru Załącznika nr 6 do SIWZ .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach