Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku.

GMINA SANTOK ogłasza przetarg

 • Adres: 66-431 Santok, Gorzowska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957287510 , fax. 957287511
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SANTOK
  Gorzowska 59
  66-431 Santok, woj. lubuskie
  tel. 957287510, fax. 957287511
  REGON: 21096690600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.santok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu historycznego grodziska w Santoku zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych o numerach: 233/2, 233/7, 234, 163 obręb Santok, Gmina Santok oraz 327/1, 327/2, 327/3, obręb Borek, Gmina Deszczno, woj. Lubuskie. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dotyczy wykonania następujących robót: 1) Budowa ścieżek edukacyjnych – nawierzchnia mineralna: na ścieżkach należy wykonać spadek. Woda odprowadzana do gruntu na terenie inwestycji, 2) Lokalizacja głazów i tablic informacyjnych na wyznaczonych stanowiskach, 3) Budowa wiaty drewnianej - rekreacyjnej przy promie. Pokrycie dachu wiaty – słoma lub trzcina. Konstrukcje z drewna świerkowego, słupy osadzone na rurach mocowanych w betonowych stopach fundamentalnych. Zaleca się zabezpieczenie słupów przed bobrami do wysokości 1 m, siatką stalową o drobnych oczkach. 4) Ławki wykonane z pni drzew (akacja, wiąż, dąb), ławki kotwione w gruncie za pomocą kotew stalowych, ocynkowanych, mocowanych do betonowych podwalin zapobiegających odpłynięciu. we wskazanych miejscach wypoczynku; 5) Rzeźby „Świadkowie historii”- twarze wyrzeźbione w pniach drzew (akacja, dąb, wiąz). 6) Budowa ogrodzenia i zabezpieczenie terenu grodziska przed zwierzętami : orientacyjna długość ogrodzenia: - ogrodzenie od strony zachodniej i południowej – ok.284m (ogrodzenie A), - ogrodzenie od strony wschodniej) – ok.224m (ogrodzenie B), - brama wjazdowa na teren grodziska dwuskrzydłowa, rozwierana ręcznie z zamkiem mechanicznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212314-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1)Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty; 2)Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)Gwarancjach bankowych; 4)Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 19 8372 0008 0000 0316 2000 0008 z dopiskiem: „Wadium – wybór wykonawcy do realizacji zadania pn.: Oferta przetargowa na wykonanie roboty budowlanej pn. „Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku”. 4. Oryginał wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego na ręce pracownika Sekretariatu, a kopię wpiąć do oferty lub oryginał dołączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię wpiąć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania oferta, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną