Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na realizację przewozów dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice w 2020 roku.

Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, ul. Akademicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 737 20 58 , fax. 95 737 20 58
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach
  ul. Akademicka 1
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 95 737 20 58, fax. 95 737 20 58
  REGON: 21029926100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.edukacja.slubice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na realizację przewozów dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice w 2020 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych tj. przewozy dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Słubice do szkół i z powrotem, na utworzonych przez wykonawcę przewozów liniach otwartych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym (w cenach biletów ustalonych w niniejszym postępowaniu), wg harmonogramu przedstawionego w niniejszej specyfikacji. Ponadto wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem (na podstawie biletów miesięcznych) na pozostałych swoich liniach otwartych, w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych bądź wcześniejszego powrotu dzieci do domu. 2.Wykonawca zabezpiecza przewóz dzieci i młodzieży szkolnej, w liczbie oszacowanej w pkt. 9 oraz opiekunów w liczbie po jednym na każda trasę, na utworzonych przez siebie liniach, wg niżej przedstawionego harmonogramu. 3.Wykonawca zabezpiecza przewozy na wszystkich liniach w dniach kiedy w szkołach odbywają się zajęcia edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub uroczystości szkolne. 4.Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywały czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks Pracy. 4.1. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca zatrudnił na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy osoby, które wykonują czynności kierowania pojazdami. 4.2. Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ppkt 4.1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt 4.1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1699), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika niepodległa anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 4.3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.4.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.1. czynności w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5.Uczniowie z wszystkich tras muszą być dowiezieni na zajęcia szkolne na godzinę 8.00. 6.W przypadku awarii autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, autobus spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. UWAGA: Na linii II trasa Słubice-Kunowice (tam i z powrotem) Zamawiający wymaga aby Przewoźnik zagwarantował przewóz autobusem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych – dziecka poruszającego się na wózku inwalidzkim. 7. Harmonogram przewozów: Linia I - Kunice – Rybocice – Świecko - Słubice ul. Niepodległości – SP nr 2 Słubice godz. 7.50 Kurs powrotny 1: SP 2 Słubice godz. 13.50 – Słubice ul. Niepodległości - Świecko – Rybocice – Kunice Kurs powrotny 2: SP 2 Słubice godz. 15.30 – Słubice ul. Niepodległości - Świecko – Rybocice – Kunice Linia II – Biskupice Stare - Biskupice Nowe – Kunowice – Słubice ul. Niepodległości– SP 2 Słubice – Słubice Dworzec 7.50 Kurs powrotny 1: SP 2 Słubice godz. 13.45 – Słubice ul. Niepodległości – Słubice Kościół NMP – Kunowice – Biskupice Nowe –Biskupice Stare Kurs powrotny 2: SP 2 Słubice godz. 14.35 – Słubice ul. Niepodległości – Słubice Kościół NMP – Kunowice – Biskupice Nowe –Biskupice Stare Linia III - Słubice Dworzec - Drzecin – Lisów – Golice godz. 7.25 Kurs powrotny 1: Golice – Lisów – Drzecin – SP 2 Słubice – Słubice ul. Niepodległości – Słubice Dworzec godz. 7.50 Kurs powrotny 2: Golice – Lisów –Drzecin – SP 2 Słubice – Słubice Dworzec godz. 13.55 Linia IV - Słubice Dworzec - Słubice ul. Niepodległości –SP 2 Słubice 15.00 –Drzecin–Lisów – Golice 15.20 Kurs powrotny: Golice – Lisów – Drzecin – SP2 Słubice - Słubice Dworzec 15.50 Linia V – Pławidło – Kolonia Nowy Lubusz – SP 2 Słubice - Słubice Dworzec godz. 7.50 Kurs powrotny 1: Słubice Dworzec 13.55 – SP2 Słubice – Kolonia Nowy Lubusz – Pławidło Kurs powrotny 2: Słubice Dworzec 15.35 - SP2 Słubice - Kolonia Nowy Lubusz – Pławidło Linia VI - Nowy Lubusz – SP2 Słubice - Słubice Dworzec 7.46 Kurs powrotny - Słubice Dworzec 15.30 – SP2 Słubice - Nowy Lubusz Linia VII – Słubice Dworzec 6.30 – Gorzów Wlkp. Dworzec 8.20 Kurs powrotny – Gorzów Wlkp. Dworzec 14.30 – Słubice Dworzec 16.17 Zamawiający dopuszcza kilkuminutowe zmiany w niniejszym harmonogramie przy ostatecznym ustalaniu czasu odjazdów z poszczególnych przystanków w celu efektywnego dojazdu dzieci i młodzieży na godz. 8.00 na zajęcia (nie dotyczy Linii VII). 8. Punkty oczekiwań na autobusy. a) Kunice - przystanek autobusowy, b) Rybocice - przystanek autobusowy, c) Świecko - przystanek autobusowy, d) Biskupice Nowe - przystanek autobusowy, e) Biskupice Stare – przystanek autobusowy, f) Kunowice – przystanek autobusowy, g) Drzecin – przystanek autobusowy, h) Lisów – przystanek autobusowy, i) Golice – przystanek autobusowy, j) Nowy Lubusz – przystanek autobusowy, k) Pławidło – przystanek autobusowy, l) Kolonia Nowy Lubusz – przystanek autobusowy, m) Słubice Dworzec – przystanek na dworcu autobusowym w Słubicach lub inny przystanek znajdujący się w promieniu 50 m od istniejącego dworca autobusowego, n) SP 2 Słubice – przystanek autobusowy przy Szkole Podstawowej nr 2, o) Słubice ul. Niepodległości - przystanek autobusowy przy Zespole Szkół Ekonomiczno- Rolniczych, p) Słubice Kościół NMP – przystanek autobusowy przy Kościele NMP, r) Gorzów Wlkp. Dworzec – dworzec autobusowy w Gorzowie Wlkp. 9. Przewidywane obciążenie na poszczególnych liniach. Nr linii Szacowana liczba osób Dowóz Kurs powrotny 1 Kurs powrotny 2 I 43 22 21 II 13 3 10 III 17 10 7 IV 12 12 V 25 7 18 VI 16 3 13 VII 1 1 - Przewidywana liczba osób objętych dowozem w 2020 roku wynosi 127. Liczba ta może wzrosnąć lub zmniejszyć się z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Zmiana w liczbie osób objętych dowozem w granicach 30% nie spowoduje zmiany określonej przez Wykonawcę ceny jednostkowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający wymaga wykazania spełnienia następujących, warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczących: 1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca przedstawi licencję na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy o transporcie drogowym (t.j.Dz.U. z 2019r., poz. 58 ze zmianami) oraz zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnych obejmujące trasy wskazane w pkt 7 niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach