Przetargi.pl
Rozbudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 136 w km 2+037, 2+050, 1+094 oraz z drogi wojewódzkiej nr 138 w km 5+624 na drogi leśne

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 69-210 Lubniewice, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 558 400 , fax. 957 557 044
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubniewice
  ul. Jana Pawła II 34
  69-210 Lubniewice, woj. lubuskie
  tel. 957 558 400, fax. 957 557 044
  REGON: 21004416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubniewice.szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: PGL Lasy Państwowe Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 136 w km 2+037, 2+050, 1+094 oraz z drogi wojewódzkiej nr 138 w km 5+624 na drogi leśne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 136 w km 2+037, 2+050, 1+094 oraz z drogi wojewódzkiej nr 138 w km 5+624 na drogi leśne, zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. UWAGA: dokumentacja stanowiąca Załączniki nr 11, 12, 13 do SIWZ wymienione w pkt. 5 SIWZ, zawiera w swym opisie oprócz zakresu, o którym mowa powyżej, również zakres przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.Wykonawca składa ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.2)Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: teren Nadleśnictwa Lubniewice, woj. lubuskie, powiat sulęciński. 3) Zakres przedmiotu zamówienia jest określony w następujących załącznikach do niniejszej SIWZ: - Załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d do SIWZ - Kosztorysy ofertowe: a) nr 1a – Kosztorys ofertowy – Rozbudowa zjazdu publicznego nr 1 z drogi wojewódzkiej nr 136 w km 2+037;b) nr 1b – Kosztorys ofertowy – Rozbudowa zjazdu publicznego nr 2 z drogi wojewódzkiej nr 136 w km 2+050; c) nr 1c – Kosztorys ofertowy – Rozbudowa zjazdu publicznego nr 5 z drogi wojewódzkiej nr 138 w km 5+624; d) nr 1d – Kosztorys ofertowy – Rozbudowa zjazdu publicznego nr 7 z drogi wojewódzkiej nr 136 w km 1+094; - Załącznik nr 11 do SIWZ - Projekt budowlano – wykonawczy, - Załącznik nr 12 do SIWZ- Informacja do planu BIOZ, -Załącznik nr 13 do SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne. 4) We wszystkich miejscach SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP,, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej.5) Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu:- czynności operatora/kierowcy maszyn i urządzeń oraz pojazdów mechanicznych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Osoby te stanowią Personel Wykonawcy. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej jak i uprawnienia Zamawiającego w zakresie egzekwowania spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarty jest we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PEKAO I/O Sulęcin nr rachunku: 84 1240 3624 1111 0000 3063 3270 z dopiskiem: „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn. Rozbudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 136 w km 2+037, 2+050, 1+094 oraz z drogi wojewódzkiej nr 138 w km 5+624 na drogi leśne” bądź z dopiskiem poprzez podanie sygnatury sprawy, tj. „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr SA.270.3.4.2019”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 13(kasa). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego poniżej (art. 46. ust. 4a PZP). Wykonawcy, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości określonej w pkt. 17 SIWZ. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, na warunkach określonych w ofercie; -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ). 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP (pkt 6.2. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest do: 1)zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7.1. ppkt. 1) i 2) SIWZ; 2) przedłożenia wraz z ofertą zobowiązania podmiotu trzeciego albo innego dokumentu służącego wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt. 7.4. SIWZ, wg wzoru stanowiącego Zał. nr 8 do SIWZ. Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.2. ppkt. 5)-13) SIWZ. Dokumenty wymienione w pkt 7.2. ppkt. 5)-13) SIWZ, Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert, w trybie art. 26 ust. 2 PZP. 3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:1) o których mowa w pkt 7.2. ppkt. 5)-7) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) o których mowa w pkt 7.2. ppkt 8 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz ust. 5 pkt 5 i 6 PZP.Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 7.5. ppkt 1 lit. (a) i ppkt 2 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 7.5. ppkt 1) lit. (b)SIWZ powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7.6. stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach