Przetargi.pl
Opracowanie polsko-niemieckiej Transgranicznej Koncepcji Rozwoju Turystyki Euromiasta Gubin - Guben: w tym programy funkcjonalno-użytkowe

GMINA GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM ogłasza przetarg

 • Adres: 66-620 Gubin, ul. Piastowska 24
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM
  ul. Piastowska 24
  66-620 Gubin, woj. lubuskie
  REGON: 970770190
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie polsko-niemieckiej Transgranicznej Koncepcji Rozwoju Turystyki Euromiasta Gubin - Guben: w tym programy funkcjonalno-użytkowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa:Opracowanie polsko-niemieckiej Transgranicznej Koncepcji Rozwoju Turystyki Euromiasta Gubin –Guben, w tym programy funkcjonalno-użytkowe:1) Transgraniczna Koncepcja Rozwoju Turystyki Euromiasta Gubin –Gubenw języku polskim i niemieckim oraz w wersji dla osób niepełnosprawnych do zamieszczenia na stronie internetowej.W ramach projektu powstanie Transgraniczna Koncepcja Rozwoju Turystyki (TKRT), która ma przyczynić się do rozwoju branży turystycznej w Euromieście, rozpowszechnienia informacji po obu stronach granicy oraz lepszego powiązania ze sobą ofert turystycznych.Koncepcja ta ma na celu wytyczenie, na podstawie analizy sytuacji istniejącej, dziedzin i form przyszłego rozwoju turystyki dla obydwu miast, sposobów powiązania ze sobą istniejących ofert polskiej i niemieckiej strony oraz stworzenia nowych transgranicznych kierunków rozwoju, w tym m.in. programy funkcjonalno-użytkowe.Głównym założeniem drugiego etapu projektu „Dwa ratusze-jedno euromiasto” jest zacieśnienie współpracy Gubina i Guben w obszarze turystyki i promocji turystycznej, które ma nastąpić poprzez pracę grupy roboczej dot. turystyki i wypracowanie w ramach niej wspólnych turystycznych produktów oraz przy pomocy ekspertów i konsultacji z mieszkańcami Transgranicznej Koncepcji Rozwoju Turystyki Euromiasta Gubin-Guben (TKRTE). Celem TKRTE jest: dogłębne zanalizowanie sytuacji wyjściowej, strategicznych obszarów współpracy, wypracowanie wspólnych rozwiązań, ustaleń, wytyczenie obszarów przyszłego rozwoju turystyki dla obydwu miast, sposobów powiązania ze sobą istniejących ofert oraz stworzenia nowych transgranicznych ofert turystycznych.Sytuacja wyjściowa:Gubin i Guben są świadome swojego potencjału gospodarczego i turystycznego, lecz jeszcze nie w pełni go wykorzystują. Zwłaszcza w dziedzinie transgranicznej turystyki nie posiadają one spójnej, zintegrowanej oferty, która byłaby dostępna dla odwiedzających z i spoza regionu. Stworzenie wielojęzycznej, transgranicznej oferty turystycznej jest konieczne dla zwiększenia atrakcyjności dwumiasta Guben-Gubin wraz z przylegającym do nich regionem po obu stronach Nysy. Zapoczątkowane już działania zespalające informację o obydwu miastach i ich promocję muszą zostać rozszerzone o informacje z branży turystycznej. Zintegrowanie rozwoju turystyki w dwumieście i regionie jest szansą na ich pozytywny, zrównoważony i spójny długofalowy rozwój, stworzenie nowych i utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy oraz polepszenie warunków życia ludności. Jest także przyczynkiem do rozwoju bazy turystycznej i wzrostu atrakcyjności turystycznej oraz gospodarczej nie tylko obydwu miast, ale także obszaru wsparcia. Głównym założeniem Koncepcji jest wspólne wypracowanie podstaw i kierunków rozwoju Euromiasta Gubin-Guben, które w przyszłości posłużą stworzeniu Wspólnej strategii zrównoważonego rozwoju Euromiasta Gubin -Guben jako jednego transgranicznego ośrodka. Jednak, aby to uzyskać niezbędna jest naukowa analiza strategicznych kierunków rozwoju.W związku z powyższym podczas pierwszego etapu projektu zrealizowany został wspólny dokument planistyczny tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego…, określający politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.Natomiast Transgraniczna Koncepcja Rozwoju ….. ma na celu wytyczenie, na podstawie analizy sytuacji istniejącej, dziedzin i form przyszłego rozwoju turystyki dla obydwu miast, sposobów powiązania ze sobą istniejących ofert polskiej i niemieckiej strony oraz stworzenia nowych transgranicznych kierunków rozwoju. W tym m.in. programy funkcjonalno-użytkowe.Opracowana w ramach projektu Transgraniczna Koncepcja Rozwoju Turystyki ma przyczynić się do rozwoju branży turystycznej w Euromieście, rozpowszechnienia informacji po obu stronach granicy, lepszego powiązania ze sobą ofert turystycznych. Mają zostać stworzone też nowe transgraniczne produkty turystyczne, które są ze sobą spójne i które nie będą się dublowały, a uzupełniały.2) Programy funkcjonalno-użytkowe:2.1. ZAGOSPODAROWANIE WZGÓRZ GUBIŃSKICH- teren zagospodarowania jest własnością Gminy Gubin. Planowane jest wyznaczenie ścieżki spacerowej dla pieszych, oświetlenie, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, punkt widokowy2.2. Zagospodarowanie terenu na którym znajdowała się Willa Wolfa – teren o którym mowa tj. Park Waszkiewicza jest własnością Gminy Gubin o statusie miejskim. Sporządzenie programu będzie miało na celu w przyszłości odbudowę Willi. Posiadamy analizy powykopaliskowe, które precyzują dane techniczne.Programy funkcjonalno–użytkowy, muszą być wykonane zgodnie z: • ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) • ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r. Poz. 2458) Program funkcjonalno-użytkowy składa się z następujących elementów:• strony tytułowej;• części opisowej;• części informacyjnej. Strona tytułowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:• nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;• adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy, a w przypadku braku adresu –opis lokalizacji obiektu budowlanego;• w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia –nazwy i kody: a) grup robót, b) klas robót, c) kategorii robót;• nazwę i adres zamawiającego;• spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego;• imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy oraz –o ile występują –nazwę i adres podmiotu opracowującego program funkcjonalno-użytkowy.Jeżeli objętość informacji, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia zamieszczenie ich na stronie tytułowej, dopuszcza się zamieszczenie tych informacji na kolejnych stronach albo w postaci załącznika do strony tytułowej. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:• opis ogólny przedmiotu zamówienia;• opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje:a) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;b) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;c) ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;d) szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeżeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia określa się, podając odpowiednio, w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczące:• przygotowania terenu budowy;• architektury;• konstrukcji;• instalacji budowlanych;• wykończenia;• zagospodarowania terenu.Opis wymagań, o których mowa powyżej, obejmuje:• cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych;• warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:• dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;• oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;• wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego; • inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:✓ kopię mapy zasadniczej,✓ wyniki badań gruntowo-wodnych,✓ zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,✓ inwentaryzację zieleni,✓ inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek,✓ porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz dróg publicznych,✓ dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący parametry produktu stanowiZasady odbioru i weryfikacji prawidłowości realizacji usługi z wymaganiami umowy zawarto w Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy oraz dane zawarte w Załączniku nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71242000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach