Przetargi.pl
Budowa Strażnicy KP PSP z JRG w Żarach – etap V

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻARACH ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Serbska 58
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48683630700 , fax. +48683630721
 • Data zamieszczenia: 2022-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻARACH
  ul. Serbska 58
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. +48683630700, fax. +48683630721
  REGON: 971183655
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Strażnicy KP PSP z JRG w Żarach – etap V
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa Strażnicy KP PSP zJRG w Żarach – etap IV” przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary w ramach inwestycji „Budowastrażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo –Gaśnicząw Żarach”. Zadanie obejmuje budowę strażnicy komendy i jednostki ratowniczo gaśniczejKomendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200Żary (działki o nr ewidencyjnych 321/22 i 320/5, jednostka ewidencyjna 081110_2, obręb 0008Kadłubia będące w trwałym zarządzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wŻarach). Budowa będzie odbywała się na działce 321/22. Powyższe zadanie inwestycyjnerealizowane jest w oparciu Specyfikację Warunków Zamówienia, dokumentację projektową orazspecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający w ramach realizacji etapu V oczekuje dostawy i montażu 17 bram garażowych z osprzętem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216121-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach