Przetargi.pl
Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu

GMINA DESZCZNO ogłasza przetarg

 • Adres: 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DESZCZNO
  ul. Lubuska 90
  66-446 Deszczno, woj. lubuskie
  REGON: 210966935
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu. Okres gwarancji jest kryterium oceny i będzie wynikał ze złożonej oferty, przy czym Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.2. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych: pełna dostępność do budynku z poziomu otaczającego chodnika od strony wejścia głównego, bezprogowe połączenia pomieszczeń wewnątrz budynku, toaleta dla osoby niepełnosprawnej.3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania Zamawiającego stanowiące opis przedmiotu zamówienia, zostały zawarte w Projekcie umowy (Załącznik nr 3 do SWZ), w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz Przedmiarze Robót, który w niniejszym postępowaniu jest dokumentem poglądowym - Zamawiający przyjął ryczałtowy sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.UWAGA:Z zakresu dokumentacji Zamawiający wyłącza wykonanie:a) Starej remizy- zgodnie z zakresem określonym w przedmiarach robót dla „starej remizy” w branżach: budowlanej (poz. 1-88) i elektrycznej (poz. 1-44);b) Wiaty – zgodnie z zakresem określonym w części 20 „Wiata” przedmiaru robót branży budowlanej dla budynku głównego (poz: 247-300);c) Osłony śmietnikowej - – zgodnie z zakresem określonym w części 31 „Osłona Śmietnikowa” przedmiaru robót branży budowlanej dla budynku głównego (poz.370-371).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216121-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach