Przetargi.pl
Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu

GMINA DESZCZNO ogłasza przetarg

 • Adres: 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-04-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DESZCZNO
  ul. Lubuska 90
  66-446 Deszczno, woj. lubuskie
  REGON: 210966935
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu. Okres gwarancji jest kryterium oceny i będzie wynikał ze złożonej oferty, przy czym Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.2. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych: pełna dostępność do budynku z poziomu otaczającego chodnika od strony wejścia głównego, bezprogowe połączenia pomieszczeń wewnątrz budynku, toaleta dla osoby niepełnosprawnej.3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania Zamawiającego stanowiące opis przedmiotu zamówienia, zostały zawarte w Projekcie umowy (Załącznik nr 3 do SWZ), w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz Przedmiarze Robót, który w niniejszym postępowaniu jest dokumentem poglądowym - Zamawiający przyjął ryczałtowy sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.UWAGA:Z zakresu dokumentacji Zamawiający wyłącza wykonanie:a) Starej remizy- zgodnie z zakresem określonym w przedmiarach robót dla „starej remizy” w branżach: budowlanej (poz. 1-88) i elektrycznej (poz. 1-44);b) Wiaty – zgodnie z zakresem określonym w części 20 „Wiata” przedmiaru robót branży budowlanej dla budynku głównego (poz: 247-300);c) Osłony śmietnikowej - – zgodnie z zakresem określonym w części 31 „Osłona Śmietnikowa” przedmiaru robót branży budowlanej dla budynku głównego (poz.370-371).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216121-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto minimum2 000 000 zł i polegającą na budowie lub przebudowie budynku w technologii murowanej wraz z instalacjami elektryczną i sanitarną.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-05-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach