Przetargi.pl
Budowa Strażnicy KP PSP z JRG w Żarach – budowa boiska wielofunkcyjnego - etap VI.1

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻARACH ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Serbska 58
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻARACH
  ul. Serbska 58
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  REGON: 971183655
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.zary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Strażnicy KP PSP z JRG w Żarach – budowa boiska wielofunkcyjnego - etap VI.1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego.Zakres prac do wykonania:Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w miejscu wskazanym na Projekcie Zagospodarowania Terenu.Wykonanie zaprojektowanych warstw i nawierzchni boiska. Wykonanie odwodnienia boiska.Wykonanie opaski z kostki betonowej z obrzeżami wokół boiska.Wykonanie ogrodzenia boiska z furtkami.Wykonanie wymaganych korekt posadowienia: fundamentów słupów oświetleniowych (4 szt.), studni telekomunikacyjnych (6 szt.), hydrantu ppoż. (1 szt.).Dostawa i montaż wyposażenia boiska
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216121-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który wykaże, że:- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 800.000,00 zł brutto (osiemset tysięcy złotych brutto) w zakresie wykonania boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej. Wskazana robota budowlana może być realizowana etapowo (kilka umów dotyczących tej samej inwestycji wykonanych przez tego samego wykonawcę), pod warunkiem wykonania najwcześniejszego etapu w okresie ostatnich 5 lat. W przypadku wykazania roboty realizowanej etapami, w celu określenia wartości roboty budowlanej należy zsumować wartość poszczególnych etapów. Wykazane roboty muszą być potwierdzone dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie.- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: minimum 1 osobą – kierownikiem robót - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń od co najmniej 5 lat.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-08-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach