Przetargi.pl
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku

NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, ul. Nadodrzańska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 758 20 71 wew.305 , fax. 95 750 14 12
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o.
  ul. Nadodrzańska 6
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 95 758 20 71 wew.305, fax. 95 750 14 12
  REGON: 80445872000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalslubice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku przez okres 12 miesięcy dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. z podziałem na 44 części (pakietów). Część nr 1 – Pakiet nr 1 – elektrody do pomiaru pH-metrii, płyny kalibracyjne do elektrod Część nr 2 – Pakiet nr 2 – worki stomijne i urostomijne Część nr 3 – Pakiet nr 3 – elektrody, induktory dożylne, zestawy do cewnikowania tętnic Część nr 4 – Pakiet nr 4 – wanny wieolorazowe Część nr 5 – Pakiet nr 5 – elektrody do urządzenia NICCOMO Część nr 6 – Pakiet nr 6 – elektrody, papier Część nr 7 – Pakiet nr 7 – papier termoczuły do procesów sterylizacyjnych Część nr 8 – Pakiet nr 8 – ustniki do spirometru, ustniki do gastroskopii, kraniki trójdrożne i inny sprzęt jednorazowego użytku Część nr 9 – Pakiet nr 9 – elektrody do pomiaru pH-metrii Część nr 10 – Pakiet nr 10 – zestaw do odsysania powietrza i/ lub płynów z opłucnej z cewnikiem Część nr 11 – Pakiet nr 11 – wkład jednorazowy don zbiornika ssaka OB100 Część nr 12 – Pakiet nr 12 – zastawka pacjenta wielorazowego użytku do respiratora Część nr 13 – Pakiet nr 13 – zestaw jednorazowy na amputowane części ciała Część nr 14 – Pakiet nr 14 – próżnociąg położniczy Część nr 15 – Pakiet nr 15 – strzykawki Część nr 16 – Pakiet nr 16 – kaniule dożylne i dotętnicze, koreczki do kaniul Część nr 17 – Pakiet nr 17 – termometry elektroniczne, bezdotykowe Część nr 18 – Pakiet nr 18 – testy uerazowe Część nr 19 – Pakiet nr 19 – ostrza do piły oscylacyjnej Część nr 20 – Pakiet nr 20 – baseny, kaczki, słoje Część nr 21 – Pakiet nr 21 – jednorazowy koc samoogrzewający Część nr 22 – Pakiet nr 22 – strzykawki Część nr 23 – Pakiet nr 23 – kieliszki, opaski, worki na zwłoki, inny sprzęt Część nr 24 – Pakiet nr 24 – zestawy do cewnikowania żył, zestawy do przetoczęń Część nr 25 – Pakiet nr 25 – szkiełka cytologiczne, wzierniki ginekologiczne, zestawy wzierników laryngologicznych, inny sprzęt Część nr 26 – Pakiet nr 26 – cewniki Część nr 27 – Pakiet nr 27 – materiały i sprzęt do sterylizacji Część nr 28 – Pakiet nr 28 – taśmy do podwieszania cewki moczowej Część nr 29 – Pakiet nr 29 – rurki ustno-gardłowe, intubacyjne i tracheostomijne Część nr 30 – Pakiet nr 30 – ostrza chirurgiczne, skalpele Część nr 31 – Pakiet nr 31 – kołnierze ortopedyczne, zawory do regulacji ciśnienia podczas wentylacji Część nr 32 – Pakiet nr 32 – ortopedyczne zestawy do odsysania pola operacyjnego, maty dekontaminacyjne, inny sprzęt Część nr 33 – Pakiet nr 33 – wyroby papierowe do urządzeń medycznych Część nr 34 – Pakiet nr 34 – pokrowce na przewody Część nr 35 – Pakiet nr 35 – szyny ZIMMERA, KRAMERA Część nr 36 – Pakiet nr 36 – cewniki, butelki do drenów Część nr 37 – Pakiet nr 37 – pakiety ochrony osobistej, uchwyty, filtry, inny sprzęt Część nr 38 – Pakiet nr 38 – wkłady do ssaków, pojemniki do wkładów, inny sprzęt Część nr 39 – Pakiet nr 39 – przepływomierze, pojemniki z wodą Część nr 40 – Pakiet nr 40 – cewniki, zestawy, dreny, inny sprzęt (kompatybilny z aparatem PRISMAFLEX) Część nr 41 – Pakiet nr 41 – podkłady medyczne, fartuchy Część nr 42 – Pakiet nr 42 – igły doszpikowe BIG Część nr 43 – Pakiet nr 43 – materiały do sterylizacji Część nr 44 – Pakiet nr 44 – sprzęt do poradni endoskopowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) – załącznik jest integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podane w załączniku nr 1 do oferty wielkości są wielkościami szacunkowymi w skali 12 miesięcy. Mogą one w niewielkim stopniu ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Umocowanie do podpisania oferty - jeżeli dotyczy. Zamawiający wymaga, aby do oferty załączyć aktualny dokument lub dokumenty z których wynikają uprawnienia do podpisywania oferty. Jeżeli uprawnienia dla osób podpisujących ofertę nie wynikają z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej notarialnie „za zgodność z oryginałem” (pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie). 2. Dokumenty i oświadczenia składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Wykonawca składa, (zgodnie z treścią art. 24 ust. 11) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy-Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żądane oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach