Przetargi.pl
Przebudowa utwardzonego pobocza na ciąg pieszy z kostki przy drodze powiatowej nr 2126K, ul. Legionów Polskich os. Czatkowice, gmina Krzeszowice

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6221010 , fax. 012 6371063
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
  ul. Włościańska 4 4
  30-138 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6221010, fax. 012 6371063
  REGON: 35157927000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpk.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego Powiatu Krakowskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa utwardzonego pobocza na ciąg pieszy z kostki przy drodze powiatowej nr 2126K, ul. Legionów Polskich os. Czatkowice, gmina Krzeszowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa utwardzonego pobocza na ciąg pieszy z kostki przy drodze powiatowej nr 2126K, ul. Legionów Polskich os. Czatkowice, gmina Krzeszowice, w zakresie przedstawionym w kosztorysie ofertowym 2. Zakres robót obejmuje : - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. - roboty ziemne, - odwodnienie korpusu drogowego - kanalizacja deszczowa, - podbudowy, - ułożeni nawierzchni z betonu asfaltowego, - roboty wykończeniowe: umocnienie skarp, ułożenie korytek betonowych 50x50x14cm cm, umocnienie skarp płytami ażurowymi, ułożeni płaskich korytek betonowych z odzysku o wymiarach 50x50x14cm - wykonanie robót brukarskich: krawężniki, obrzeża, kostka wibroprasowana
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpk.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach