Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych, Pakiet 1-11 dla Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność

Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-052 Radziszów, ul. Podlesie 173
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2751753 , fax. 012 2751750
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie
  ul. Podlesie 173 173
  32-052 Radziszów, woj. małopolskie
  tel. 012 2751753, fax. 012 2751750
  REGON: 35138963500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcrd.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych, Pakiet 1-11 dla Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa artykułów spożywczych w rozbiciu na 11 odrębnych Zadań, Pakiet 1- jabłka, pakiet 2 - jaja świeże, pakiet 3 - mięso i wędliny, pakiet 4 - drób, pakiet 5 - różne artykuły spożywcze, pakiet 6 - ryby mrożone, filety rybne, konserwy, pakiet 7- pieczywo, wyroby ciastkarskie, pakiet 8 - produkty mleczarskie, pakiet 9 - warzywa mrożone, pakiet 10 - jarzyny, pakiet 11 - owoce
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstąpił od wymogu wniesienia wadium w tym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mcrd.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach