Przetargi.pl
Zamówienie ZR-2710-5/13 Dostawa sprzętu komputerowego

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-159 Kraków, Al. Słowackiego 17a
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6305200 , fax. 012 6331351
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
  Al. Słowackiego 17a 17a
  31-159 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6305200, fax. 012 6331351
  REGON: 35054571900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamówienie ZR-2710-5/13 Dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego fabrycznie nowego tzn. wyprodukowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadającego certyfikat bezpieczeństwa CE, w tym: Pakiet nr 1 Routery dostępowe - szt. 12 Pakiet nr 2 Komputer stacjonarny - szt. 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324131002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium: 1)przy składaniu oferty na pakiet nr 1 - w wysokości - 1.500,00zł 2)przy składaniu oferty na pakiet nr 2 - wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach