Przetargi.pl
Przebudowa leśnych dróg wewnętrznych - remont nawierzchni bitumicznej na drodze leśnej o nr 1/IV w Leśnictwie Mogielica

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3372116 , fax. 018 3372218
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa
  ul. Kopernika 3 3
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 018 3372116, fax. 018 3372218
  REGON: 35054563600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa leśnych dróg wewnętrznych - remont nawierzchni bitumicznej na drodze leśnej o nr 1/IV w Leśnictwie Mogielica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane konieczne do wykonania remontu drogi leśnej: - wykonanie poszerzeń istniejącej drogi do szerokości 3,5m (w miejscach oberwanej nawierzchni) - podbudowy z kruszyw wraz z nawierzchnią bitumiczną, - powiększenie istniejącego placu o nawierzchni bitumicznej - podbudowy z kruszyw wraz z nawierzchnią bitumiczną, - remont odcinka 21mb włączenia drogi leśnej w obrębie placu - podbudowy z kruszyw wraz z nawierzchnią bitumiczną, - wykonanie wodospustu stalowego z ceownika C120 na końcu odcinka długości 21mb, - rozbiórka i odbudowa korytek betonowych na ławie betonowej, wykonanie i montaż kraty stalowej na korytkach, - wydłużenie przepustu śr.400mm pod zjazdem na szlak zrywkowy o 5m - ława żwirowa gr. 20cm, odbudowa ścianek czołowych kamienno-betonowych, ułożenie żelbetowych płyt drogowych 3,0x1,0x0,15m na włączeniu szlaku zrywkowego do remontowanej drogi (równolegle do krawędzi jezdni na długości zjazdu), - rozbiórka przepustu śr.300mm ze ściankami czołowymi, odbudowa przepustu śr.400 z HDPE l=4m - ława żwirowa gr.20cm, odbudowa ścianek czołowych kamienno-betonowych na wlocie i wylocie, - obustronne ścięcie poboczy na odcinku 393mb drogi, - wykonanie nawierzchni drogi z żelbetowych płyt drogowych 3,0x1,5x0,15m na wyrównanym podłożu klińcem 4-31,5mm wraz z ułożeniem żelbetowych płyt drogowych 3,0x1,5x0,15m na włączeniu szlaku zrywkowego do drogi leśnej (równolegle do krawędzi jezdni na długości zjazdu), uzupełnienie poboczy klińcem wraz z miałowaniem i zagęszczeniem mechanicznym, - wyrównanie (gr. 10cm) pozostałej części drogi klińcem 4-31,5mm wraz z miałowaniem frakcją 0-4mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z kruszyw, - ułożenie warstwy wiążącej gr. 4cm z BA oraz ścieralnej gr. 4cm z BA - szerokość drogi 3,5m, - uzupełnienie nawierzchni 3 zjazdów tłuczniem 31,5-63mm klinowanej klińcem 4-31,5mm i miałowanej frakcją 0-4mm z zagęszczeniem mechanicznym, - uzupełnienie obustronne poboczy szer. 0,5m klińcem 4-31,5mm z miałowaniem frakcją 0-4mm z zagęszczeniem mechanicznym, - oczyszczenie rowu z namułu na odcinku 342mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000.00 PLN (słownie: cztery tysiące 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013-10-23 do godz. 09:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ o. Limanowa 412030 0045 1110 0000 0163 2750; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko?nania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach