Przetargi.pl
Przebudowa ul.Kolejowej w Krapkowicach

Gmina Krapkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 466 800 , fax. 774 466 888
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krapkowice
  ul. 3 Maja 17
  47-303 Krapkowice, woj. opolskie
  tel. 774 466 800, fax. 774 466 888
  REGON: 53141309900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krapkowice

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul.Kolejowej w Krapkowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które obejmują: wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Kolejowej w Krapkowicach na odcinku 111 mb. Początek inwestycji stanowi połączenie z odcinkiem drogi dojazdowej do mostu, którego wykonanie nastąpi w ramach zadania objętego odrębnym opracowaniem pn.: ,,Rewitalizacja starego mostu kolejowego w Krapkowicach”. Natomiast koniec inwestycji stanowi włączenie do skrzyżowania z ul. Opolska. Inwestycja przewiduje wymianę nawierzchni na nawierzchnię asfaltową SMA na warstwie wiążącej AC16W, na warstwie wiążącej AC16W, podbudowie zasadniczej AC22P oraz podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego 0,31,5mm oraz 0-64mm, wykonanie jednostronnego chodnika o szerokości min. 2,0 m oraz utwardzonego pobocza o szerokości min.1,4m z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie, przebudowa odwodnienia drogi; przebudowę słupa linii napowietrznej SN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy - wg.załącznika nr 1 do SIWZ składany wraz z ofertą, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), Zbowiązanie innego podmiotu (jeżeli) dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach