Przetargi.pl
Przebudowa ul. Matejki w Wąbrzeźnie

Gmina Miasto Wąbrzeźno ogłasza przetarg

 • Adres: 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 18
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6884500 , fax. 56 688 27 48
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Wąbrzeźno
  ul. Wolności 18 18
  87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6884500, fax. 56 688 27 48
  REGON: 87111878000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Matejki w Wąbrzeźnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej w zakresie przebudowy drogi gminnej. Zakres prac w ulicy Matejki obejmuje w szczególności: - rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. do 20 cm z wywozem - 6.520,00 m?, - rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z wywozem - 3.431 m?, - rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z wywozem - 1.875 mb, - rozebranie betonowych obrzeży chodnikowych z wywozem - 697 mb, - wykop mechaniczny koryta z transportem urobku - 1.261 m?, - ustawienie studzienek ściekowych, kompletnych - 16 szt., - wymiana istniejących włazów wraz z pierścieniami odciążającymi - 37 szt., - wymiana istniejących wpustów ulicznych (wraz z pierścieniami) - 8 szt., - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - 6.264,8 m?, + 618,1 m?, + 2.598,5 m?, - oczyszczenie i skropienie warstw (niebitumiczne i bitumiczne) - 6.264,8 m? + 12.529,6 m?, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 20 cm - 6.882,9 m?, - wykonanie ulepszonego podłoża o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm - 6.264,8 m?, + 3.216,6 m?, - wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 gr. 7 cm - 6.264,8 m?, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm - warstwa ścieralna - 6.264,8 m?, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm (wjazdy) - 618,1 m?, - wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm - 2.598,5 m?, - ustawienie nowego ogrodzenia z siatki o wys. 1,80 m - 42,0 mb, - ustawienie krawężnika betonowego na ławie z oporem 15x30 cm - 1.479,4 mb, + 462,9 mb, - opornik betonowy 12x25x100 cm - 526,8 mb, - ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm - 1.401,8 mb, - wymiana istniejących skrzynek, zasuw i hydrantów na nowe, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na całej przebudowanej drodze - wg przygotowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przez uprawnione organy. Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. Przed wykonaniem robót nawierzchniowych Wykonawca będzie zobowiązany umożliwić wykonanie przebudowy linii energetycznej biegnącej w tej ulicy po uzgodnieniu terminu z Wykonawcą i Inwestorem. Roboty dodatkowe: 1. Ulica Matejki: - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC kielichowych ? 300 mm o dług. 48,0 mb, - wykonanie studni rewizyjnej ? 1000 mm kompletnej (z pierścieniem odciążającym) o głębokości 2,5 m - szt. 1, - wykonanie studzienki ściekowej z kratą i osadnikiem ? 500 mm (kompletne) - szt 2, - rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych ? 200 mm - 14,0 mb. 2. Ulica Królowej Jadwigi:. - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (bitumiczne) - 740 m?, - wyrównanie istniejącej nawierzchni o grubości 0 - 5 cm (średnio 3 cm) betonem asfaltowym AC 16 P 50/70 (warstwa profilowa) - (740 x 0,03 x 2,5) = 55,5 t - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm (warstwa ścieralna) - 740 m?. - regulacja urządzeń ( skrzynki) - 8 szt., - regulacja włazów kanalizacyjnych wraz z założeniem pierścieni odciążających - 2 szt. 3. Ulica Żeromskiego: - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (bitumiczne) - 834 m?, - wyrównanie istniejącej nawierzchni o grubości 0 - 5 cm (średnio 3 cm) betonem asfaltowym AC 16 P 50/70 (warstwa profilowa) - (834 x 0,03 x 2,5) = 62,55 t - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm (warstwa ścieralna) - 834 m?. - regulacja włazów kanalizacyjnych wraz z założeniem pierścieni odciążających - 4 szt. 4. Ulica Mestwina: - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (bitumiczne) - 322 m?, - wyrównanie istniejącej nawierzchni o grubości 0 - 5 cm (średnio 3 cm) betonem asfaltowym AC 16 P 50/70 (warstwa profilowa) - (322 x 0,03 x 2,5) = 24,15 t - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm (warstwa ścieralna) - 322 m?. - regulacja urządzeń ( skrzynki ) - 16 szt., - regulacja i wymiana włazów kanalizacyjnych wraz z założeniem pierścieni odciążających - 1 szt. 5. Ulice: Królowej Jadwigi, Mestwina i Żeromskiego - odtworzenie oznakowania poziomego (przejść dla pieszych). Oznakowanie wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. Roboty towarzyszące: Przygotowanie, zatwierdzenie przez uprawniony organ i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. Program zapewnienia jakości powinien zawierać zgodnie z ST m.in.: - organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych do SIWZ: 1) Projekcie budowlanym; 2) Przedmiarze robót; 3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W przypadku określenia w SIWZ przedmiotu zamówienia przez wskazanie producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów zamawiający informuje, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Jego jakość i parametry nie mogą być gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 zł, Słownie: czterdzieści tysięcy złotych. 1. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wabrzezno.com/portal.php?aid=12959921744d3f456e8ca3b
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach