Przetargi.pl
zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego dla Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie

Zespół Szkół Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 87-122 Grębocin, ul. Szkolna 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-56 645 90 13 , fax. 0-56 645 91 12
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 2
  ul. Szkolna 4 4
  87-122 Grębocin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-56 645 90 13, fax. 0-56 645 91 12
  REGON: 87162627400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: grebocin.neostrada.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego dla Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup oleju opałowego w ilości 80.000 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 231320001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubicz.pl, grebocin.neostrada.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach