Przetargi.pl
Przebudowa ul. Krótkiej w Oleśnicy

Gmina Miasto Oleśnica - Sekcja Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, Bolesława Krzywoustego 31c
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 788 94 16
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Oleśnica - Sekcja Dróg Miejskich
  Bolesława Krzywoustego 31c
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 788 94 16
  REGON: 930607446
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sdm.olesnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Krótkiej w Oleśnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Oleśnicy długości ok. 116 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem obejmująca przebudowę nawierzchni jezdni i ciągu pieszo - rowerowego w zakresie między innymi: BRANŻA DROGOWA i SANITARNA:- roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu – 108 m3,- roboty ziemne z wywozem urobku – 170 m3,- wykonanie nasypów z dowozem materiału – 168 m3,- nawierzchnia jezdni z mieszanek min. bit. – 119 m2,- nawierzchnia ciągu pieszo - rowerowego z mieszanek min. bit. – 252 m2,- wdrożenie tymczasowej i stałej organizacji ruchu.- studzienka ściekowa betonowa 500 mm – 1 szt.,BRANŻA ELEKTRYCZNA:- słupy oświetleniowe stalowe z oprawami LED – 4 szt.,- urządzenie rozdzielcze (zestaw) – szafka oświetleniowa – 1 szt.KANAŁ TECHNOLOGICZNY:- studnie kablowe prefabrykowane rozdzielcze – 4 szt.,- kanalizacja (KTu) z rur z tworzyw sztucznych – 110 m.Szczegółowy zakres zadania i obowiązki stron określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej SWZ, przy czym przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Krótka w Oleśnicy.1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli gwarancji i rękojmi na okres minimum 60 miesięcy.2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca we własnym zakresie.3. Wykonawca będzie wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i to na wykonawcy będzie ciążył obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu materiału z rozbiórek oraz robót ziemnych na wysypisko zlokalizowane we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do kalkulacji należy doliczyć ewentualne koszty utylizacji materiałów z rozbiórki przeznaczonych do wywozu na wysypisko. 4. Obsługę geodezyjną zadania w zakresie wytyczenia głównych punktów wraz z założeniem reperów roboczych, a także pomiar powykonawczy zapewnia na koszt własny Wykonawca. 5. Po stronie Wykonawcy będzie zakup i prowadzenie dziennika budowy.6. Zadanie jest objęte nadzorem archeologicznym. Zamawiający w dniu podpisania umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą przekaże dane kontaktowe archeologa prowadzącego nadzór. Roboty budowlane należy prowadzić w porozumieniu ze wskazanym archeologiem, zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków zawartymi w decyzji stanowiącej załącznik do dokumentacji projektowej. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie powiadomienie DWKZ o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych w terminie 7 dni roboczych.7. Plac budowy urządza Wykonawca własnym kosztem i staraniem, a po zakończeniu prac teren przyległy do wykonanego obiektu przywróci do stanu pierwotnego.8. Wykonawca zapewnia własnym kosztem i staraniem wprowadzenie zatwierdzonej przez organ zarządzający ruchem organizacji ruchu zastępczego na czas budowy. Powyższy projekt Zamawiający przekaże w jednym egzemplarzu Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Oznakowanie wykonywanych robót powinno być zgodne z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do powiadomienia organ zarządzający ruchem, właściwy zarząd dróg oraz właściwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia.10. Za oznakowanie podczas prowadzonych robót odpowiada Wykonawca.11. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie terenu, na którym wykonywane są roboty, odpowiada Wykonawca.12. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia.13. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania prac.14. Wykonawca w imieniu inwestora zobowiązany będzie do zawiadomienia właścicieli sieci zlokalizowanych w obrębie prowadzonych prac o planowanym terminie rozpoczęcia oraz zakończenia robót – zgodnie z wymaganiami poszczególnych właścicieli sieci.15. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót i zachowania wszelkich warunków nałożonych na Inwestora i/lub Wykonawcę robót przez właścicieli i operatorów sieci zlokalizowanych w pasach drogowych oraz zarządów dróg innych kategorii. W szczególności po stronie Wykonawcy będzie załatwienie wszelkich formalności związanych z wejściem w pas drogowy drogi powiatowej oraz formalne zakończenie inwestycji z zarządem tej drogi – zgodnie z wydanymi warunkami (Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej, jeśli takie wystąpią). W przypadku konieczności wystąpienia przez zamawiającego z pisemnymi wnioskami do odpowiednich instytucji Wykonawca przygotuje taki wniosek, przekaże do podpisu Zamawiającemu i podpisany przekaże do odpowiedniej instytucji.16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone na urządzeniach i sieciach zlokalizowanych w pasach drogowych oraz w pozostałych terenach objętych przedmiotem zamówienia przy wykonywanych lub w związku z wykonywaniem robót. Koszty z tym związane, jak również koszty strat poniesione przez operatorów lub właścicieli sieci oraz koszty odszkodowań na rzecz klientów tych operatorów wynikłe z awarii powstałych wskutek prowadzenia robót przez Wykonawcę, zarówno w ich trakcie, tuż po zakończeniu, jak również powstałych z tej samej przyczyny po upływie dłuższego czasu w przyszłości ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłaszania do operatorów lub właścicieli sieci każdego przypadku naruszenia lub uszkodzenia ich infrastruktury – faksem i elektronicznie, odpowiednio pod numer i adres wskazane w uzgodnieniach wydanych przez poszczególnych operatorów. 17. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia z pisemnymi wnioskami do odpowiednich instytucji i operatorów o wyznaczenie upoważnionych przedstawicieli do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami – zgodnie z wydanymi warunkami. Koszty nadzorów ponosi Wykonawca.18. Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe zaleca się dokonanie wizji terenu będącego przedmiotem postępowania.. Wizja lokalna nie jest wymagana do złożenia oferty i Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli Zamawiającego Wszystkie pojawiające się pytania i prośby wynikające z wizji lokalnej, dla swej ważności winny przybrać formę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ zgodnie z Pzp..19. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, BHP, p.poż, sanitarnymi i ochrony środowiska, warunkami wydanymi w uzgodnieniach oraz obowiązującymi przepisami pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót..Wszystkie materiały użyte do realizacji niniejszego zamówienia muszą spełniać wymagania przewidziane dla wyrobów budowlanych określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm. ) w tym w szczególności w art. 4 i art. 5. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia, wraz z dostarczaną partią materiałów, dokumentu potwierdzającego, że wyrób nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach