Przetargi.pl
„Psie Pole, Zakrzów, Zgorzelisko, Strachocin łączą siły – Park Strachociński – Etap I, zadanie 1” zadanie realizowane w ramach WBO 2020, projekt nr 297

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 323 50 00 , fax. +48 71 323 50 02
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
  Al. Śląska 1
  54-118 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 323 50 00, fax. +48 71 323 50 02
  REGON: 932104838
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Psie Pole, Zakrzów, Zgorzelisko, Strachocin łączą siły – Park Strachociński – Etap I, zadanie 1” zadanie realizowane w ramach WBO 2020, projekt nr 297
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie Parku Strachocińskiego zlokalizowanego przy ul. Strachocińskiej i Włościańskiej we Wrocławiu (działka nr 2, AR-8, obręb Strachocin). Zakres prac obejmuje budowę i montaż indywidualnie projektowanej konstrukcji – zjeżdżalni dwutorowej, budowę nawierzchni (dojścia) oraz dostawę i montaż tablicy informacyjnej.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:a) ogrodzeniu terenu budowy, wygrodzeniu stref niebezpiecznych, umieszczeniu tablic ostrzegawczych oraz kart informacyjnych do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia,b) tyczeniu układu przestrzennego,c) robotach pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych,d) zabezpieczeniu drzew i krzewów na czas trwania robót budowlanych,e) przygotowaniu terenu – roboty ziemne takie jak, wywóz gruzu, profilowanie i zagęszczanie podłoża,f) niwelacja i profilowanie terenu na obszarze związanym z realizacją etapu,g) budowie i montażu indywidualnie projektowanej konstrukcji – zjeżdżalni dwutorowej – zgodnie z dokumentacją projektową,h) budowie nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej (dojście do zjeżdżalni) wraz z obrzeżem z kostki granitowej oraz nawierzchni zjazdowej w postaci maty tubingowej,i) dostawie i montażu elementów małej architektury: tablicy informacyjnej - 1szt. oraz zjeżdżalni rynnowych wraz uzyskaniem certyfikacji urządzenia – 2szt.,j) wykonaniu i montażu tabliczek informacyjnych wewnątrz zjeżdżalni dwutorowej 16 x 3,5 cm – wykonanie i montaż zgodnie z dokumentacją projektową – 2 szt.,k) dostarczeniu kart technicznych i certyfikatów dla urządzeń zabawowych, l) odtworzeniu trawników w obrębie wykonywanych prac, odtworzenie trawników wzdłuż budowanych nawierzchni o szerokości minimum 1,5 mb oraz w miejscach, w których trawnik ulegnie zniszczeniu podczas prowadzenia robót budowlanych.m) uporządkowaniu terenu ze śmieci i resztek budowlanych, n) likwidacji zaplecza budowy,o) odtworzeniu ewentualnych zniszczeń nawierzchni wynikających z prowadzonych przez Wykonawcę prac budowlanych,p) opracowaniu pełnej dokumentacji powykonawczej.3. Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami (w tym wzór umowy wraz z OPZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 PLN2. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN.3. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium określa SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400.000,00 złotych.2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:2.1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:a) jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenu zieleni w ramach której wykonano m.in. montaż konstrukcji stalowych i drewnianych o łącznej wartości minimum 400.000,00 zł brutto,LUBb) dwie roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu zieleni o łącznej wartości minimum 400.000,00 zł brutto, w ramach których wykonano (łącznie) m.in. montaż konstrukcji stalowych i drewnianych.2.2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować wskazanymi poniżej osobami skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia tj.:a) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane zgodnie z przepisami art. 12 i art. 12a oraz art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.Osoba która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami w wymaganej specjalności;b) osobą, pełniącą funkcję inspektora nadzoru dendrologicznego, która posiada uprawnienia w zakresie dendrologii potwierdzone dyplomem ukończenia studiów na kierunku przyrodniczym, z udokumentowanym minimum rocznym stażem pracy na terenach zieleni,LUBosobą, pełniącą funkcję inspektora terenów zieleni, która posiada uprawnienia w zakresie dendrologii udokumentowane świadectwem / certyfikatem, z udokumentowanym minimum rocznym stażem pracy na terenach zieleni;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach