Przetargi.pl
PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY ULICY WIŁKOMIRSKIEGO

MIASTO JELENIA GÓRA ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 75 46 390
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO JELENIA GÓRA
  pl. Ratuszowy 58
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 75 46 390
  REGON: 230821523
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jeleniagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY ULICY WIŁKOMIRSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rekultywacji istniejącego boiska do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu w najbliższym otoczeniu.Charakterystyczne parametry obiektu:Całkowita powierzchnia działki 37 203 m2Powierzchnia boiska do piłki nożnej ok. 2 250 m2Zamówienie realizowane jest w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania budżetowego pn.: „Modernizacja Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ulicy Wiłkomirskiego”.Zakres zamówienia obejmuje m.in.:1. demontaż i utylizację istniejącego wyposażenia (stojaki do koszykówki, ogrodzenie od strony ulicy Wiłkomirskiego); 2. rekultywację terenu - wykonanie nawierzchni ze specjalnej mieszanki traw na podbudowie;3. wytyczenie boiska piłkarskiego o wym. 42m x 28m; 4. montaż bramek piłkarskich (2 szt.) o wymiarach 5m x 2m, z siatkami5. wyprofilowanie skarpy przy boisku z jednoczesnym darniowaniem i posianiem trawy; 6. lokalizację przestrzenną oraz montaż wyposażenia sportowego i elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci); 7. montaż piłko chwytów.Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.4. zdolności technicznej lub zawodowej:1) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:a) Kierownikiem robót – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) – Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył z należytą starannością co najmniej jedno (1) zamówienie polegające lub mające w zakresie rekultywację nawierzchni boiska trawiastego o powierzchni co najmniej 600 m2.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach