Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa opału (węgla kamiennego „orzech”, ekogroszku) dla Urzędu Gminy Miłkowice, z możliwością ofert częściowych.

Gmina Miłkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-222 Miłkowice, Wojska Polskiego 71
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miłkowice
  Wojska Polskiego 71
  59-222 Miłkowice, woj. dolnośląskie
  REGON: 390647506
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa opału (węgla kamiennego „orzech”, ekogroszku) dla Urzędu Gminy Miłkowice, z możliwością ofert częściowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Ekogroszek w ilości 55 ton o parametrach: - minimalna wartość opałowa 25kJ- maksymalna zawartość popiołu 12%- maksymalna zawartość siarki 0,7% - wilgotność mniej niż 7,5% - granulacja węgla 5-25mmSzczegółowy opis zawiera SWZ1. Ekogroszek w ilości 55 ton o parametrach:- minimalna wartość opałowa 25 kJ- maksymalna zawartość popiołu 12%- maksymalna zawartość siarki 0,6% - wilgotność mniej niż 7,5% - granulacja węgla 5-25mm1. Węgiel kamienny „orzech” w ilości 70 ton o parametrach: - minimalna wartość opałowa 25 kJ - maksymalna zawartość popiołu 12% - maksymalna zawartość siarki 0,6% - wilgotność mniej niż 7,5% -granulacja węgla 60-250mm1. Węgiel kamienny „orzech” w ilości 45 ton o parametrach:- minimalna wartość opałowa 25 kJ- maksymalna zawartość popiołu 12%- maksymalna zawartość siarki 0,6% - wilgotność mniej niż 7,5% - granulacja węgla 60-250mm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach