Przetargi.pl
Wyk. rob. bud. (...) w ram. zad.in. pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do SP nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul. Szkolnej i ul. 11-Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną)”

Gmina Miejska Dzierżoniów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +487464508802 , fax. +487464508882
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Dzierżoniów
  Rynek 1
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. +487464508802, fax. +487464508882
  REGON: 890717830
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/, https://bip.um.dzierzoniow.pl/, https://dzierzoniow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyk. rob. bud. (...) w ram. zad.in. pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do SP nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul. Szkolnej i ul. 11-Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul. Szkolnej i ul.11-Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną)”. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/1590/PolskiLad. 2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ppkt 1.1 dotyczy:1) przebudowy dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, dla której została wydana decyzja pozwolenia na budowę nr 30/2021 z dnia 08.01.2021r.2) przebudowy ul. Szkolnej i ul. 11-Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną) w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, dla której zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr BA.6743.1.144.2017 z dnia 07.11.2017r.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, został określony w :1) dla przebudowy dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie:a) projekcie budowlanym dla przebudowy dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie. Jednostka projektowa: Przedsiębiorstwo budowlane „INŻBUD” Tomasz Zieliński, ul. Radkowska 61a, 57-402 Nowa Ruda;b) projekcie wykonawczym dla przebudowy dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie. Jednostka projektowa: Przedsiębiorstwo budowlane „INŻBUD” Tomasz Zieliński, ul. Radkowska 61a, 57-402 Nowa Ruda;c) projekcie stałej organizacji ruchu w związku z realizacją robót przebudowa dróg dojazdowych do szkoły nr 3;d) projekcie czasowej organizacji ruchu w związku z realizacją robót przebudowa dróg dojazdowych do szkoły nr 3; Jednostka projektowa: Przedsiębiorstwo budowlane „INŻBUD” Tomasz Zieliński, ul. Radkowska 61a, 57-402 Nowa Ruda;e) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – grudzień 2020;f) przedmiar robót jako materiał pomocniczy. Projekcie Budowlanym: „Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową sieci oświetlenia ulicznego”. 2) dla przebudowy ul. Szkolnej i ul. 11-Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną):a) projekcie budowlanym dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ul. Szkolnej i 11 listopada od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej”: układ komunikacyjny-kanalizacja deszczowa-oświetlenie. Jednostka projektowa: Pracowania Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL mgr inż. Kazimierz Strzelczyk, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów;b) projekcie wykonawczym dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ul. Szkolnej i 11 listopada (od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej): układ komunikacyjny. Jednostka projektowa: Pracowania Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL mgr inż. Kazimierz Strzelczyk, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów;c) projekcie budowlano-wykonawczym dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ul. Szkolnej i 11 listopada (od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej): oświetlenie uliczne. Jednostka projektowa: Pracowania Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL mgr inż. Kazimierz Strzelczyk, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów;d) projekcie wykonawczym dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ul. Szkolnej i 11 listopada (od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej): kanalizacja deszczowa. Jednostka projektowa: Pracowania Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL mgr inż. Kazimierz Strzelczyk, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów;e) projekcie docelowej organizacji ruchu w zakresie gminnej drogi wewnętrznej dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa ul. Szkolnej i 11 listopada (od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej). Jednostka projektowa: Pracowania Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL mgr inż. Kazimierz Strzelczyk, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów;f) projekcie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa ul. Szkolnej i 11 listopada (od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej). Jednostka projektowa: Pracowania Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL mgr inż. Kazimierz Strzelczyk, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów;g) projekcie nasadzeń zastępczych dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ul. Szkolnej i 11 listopada (od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej).h) szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ul. Szkolnej i 11 listopada od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej” wykonał - mgr inż. Kazimierz Strzelczyk;i) przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy do oszacowania ceny ofertowej Wykonawcy.Zakres robót przebudowy ul. Szkolnej, nie obejmuje budowy 22 miejsc parkingowych oraz wycinki 4 szt. drzew – zgodnie z załącznikiem nr 24. Pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1.1. nie podlegają wykluczeniu,1.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca:1.2.4.1. wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy lub/i remontu lub/i przebudowy dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni min. 2 000 m2 każda.1.2.4.2. skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj.:- w zakresie nadzoru nad realizacją robót budowlanych osoby posiadające uprawienia do kierowania robotami budowlanymi:- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:• warunek określony w pkt. 1.2.4.1. musi być spełniony w całości przez co najmniej jednegoz Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musiposiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),• warunek określony w pkt. 1.2.4.2. zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawcówwspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek albo Wykonawcyłącznie wykażą dysponowanie osobami.W odniesieniu do wyżej wymienionych warunków Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ), w którym wskażą które roboty budowlane zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia ww. warunku.1.5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczania, warunek określony w pkt. 1.2.4.1. musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób.1.6. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).1.7. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach