Przetargi.pl
Dostawa i montaż 5 kontenerów mieszkalnych w Oleśnicy przy ul. Kopernika 13 dz. Nr 8/66 i 8/59 AM 13 obręb Oleśnica

GMINA MIASTO OLEŚNICA - ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIASTO OLEŚNICA - ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY
  ul. Wojska Polskiego 13
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  REGON: 931022162
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zbk.olesnica.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż 5 kontenerów mieszkalnych w Oleśnicy przy ul. Kopernika 13 dz. Nr 8/66 i 8/59 AM 13 obręb Oleśnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę z montażem pięciu kontenerów mieszkalnych dwumodułowych przy ul. Kopernika 13 dz. nr 8/66 i 8/59 AM 13 obręb Oleśnica. Kontenery wg specyfikacji. Dostawa w miejsce wskazane przez zamawiającego zgodnie z planem sytuacyjnym. Montaż kontenerów (wraz z jego posadowieniem) na miejscu na bloczkach betonowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44211100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniudotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie prawnym:Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach