Przetargi.pl
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI USYTUOWANYCH NA TERENIE GMINY OŁAWA

Gmina Oława ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, Pl. M. J. Piłsudskiego 28
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oława
  Pl. M. J. Piłsudskiego 28
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  REGON: 931934868
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminaolawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI USYTUOWANYCH NA TERENIE GMINY OŁAWA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w szacowanej ilości ok. 100 000 litrów w sezonie grzewczym 2022/2023 do kotłowni CO, które są zlokalizowane w następujących obiektach Gminy Oława:1) budynek biurowy Urzędu Gminy Oława, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława,2) budynki poszkolne: Siedlce 12, Gać 53,3) świetlice w miejscowościach: Bystrzyca, Godzikowice, Sobocisko, Gaj Oławski 11b, Psary 28a, Osiek 124, Zabardowice 1b, Chwalibożyce,4) budynek szatni sportowej - ul. Lipowa 18 w miejscowości Bystrzyca, 5) remizy strażackie w miejscowościach: Siedlce, Sobocisko, Owczary.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Wadium wnoszone w pieniądzu:1) wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:PKO Bank Polski S.A. nr: 79 1020 5226 0000 6802 0596 2891.Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: Wadium – dostawa oleju opałowego. Sprawa nr RG.271.25.2022.ZP
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.: Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi niniejszym przedmiotem zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach