Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Korfantego i ul. Storczyków w Goszczu oraz budowa sieci wodociągowej w Moszycach gm. Twardogóra

GMINA TWARDOGÓRA ogłasza przetarg

 • Adres: 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 713992200 , fax. +48713158142
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA TWARDOGÓRA
  ul. Ratuszowa 14
  56-416 Twardogóra, woj. dolnośląskie
  tel. +48 713992200, fax. +48713158142
  REGON: 931934822
 • Adres strony internetowej zamawiającego: twardogora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Korfantego i ul. Storczyków w Goszczu oraz budowa sieci wodociągowej w Moszycach gm. Twardogóra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Korfantego i ul. Storczyków w Goszczu:­ budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Korfantego, na odcinku od istniejącej studni na wysokości ul. Badury do pompowni w ul. Storczyków (ok. 954 mb),­ budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (ok. 4 mb),­ budowa dwóch pompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu pompowni, instalacje elektryczne i sterowanie,­ montaż urządzeń technicznych na istniejącym rurociągu tłocznym zabudowanym w ul. Storczyków – odpowietrzenia 3 kmpl,­ roboty pomiarowe, wytyczenia i pełna obsługa geodezyjna,­ roboty przygotowawcze,­ roboty ziemne,­ roboty wykończeniowe, prace porządkowe, ­ wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,­ przeprowadzenie niezbędnych prób i sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczejBudowa sieci wodociągowej w Moszycach:­ budowa sieci wodociągowej dn 110 PEHD RC SDR 17 (ok. 180 mb),­ montaż urządzeń – hydrant p.poż. 1 kmpl,­ roboty pomiarowe, wytyczenia i pełna obsługa geodezyjna,­ roboty przygotowawcze,­ roboty ziemne,­ roboty wykończeniowe, prace porządkowe, ­ wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,­ przeprowadzenie niezbędnych prób i sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232440-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach