Przetargi.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie wielofunkcyjnego aparatu rentgenowskiego

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, C.K. Norwida 25
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 000001867
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.upwr.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie wielofunkcyjnego aparatu rentgenowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomieniu wielofunkcyjnego aparatu RTG.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji warunków zamówienia i w załącznikach do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawcazobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika toz odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawcazobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawcazobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: spełniają następujący warunek szczegółowy:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałnależycie co najmniej dwie dostawy sprzętu obrazującego o wartości co najmniej 600 000 złbrutto.Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowyprzyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniuw Biuletynie Zamówień Publicznych, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adreseminternetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóchlub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności techniczneji zawodowej, o którym mowa w ust .1, w pkt. 4 SWZ, jeżeli jego spełnienie wykaże jedenz Wykonawców składających ofertę wspólną.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać,że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznychinteresów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inneprzedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolnościtechniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przezwykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostałyprzewidziane względem wykonawcy.5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, którypolega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałąwskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosiwiny.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotuudostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziałuw postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, abywykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lubpodmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby,jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał onw danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach