Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej 43-51 w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka

Gmina Długołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-095 Mirków, Długołęka, ul. Robotnicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 323 02 03, , fax. 71 323 02 04
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długołęka
  Długołęka, ul. Robotnicza 12
  55-095 Mirków, woj. dolnośląskie
  tel. 71 323 02 03, , fax. 71 323 02 04
  REGON: 93193501700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dlugoleka.bip.net.pl/?c=612

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej 43-51 w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej 43-51 w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka, w których zakres będą wchodziły prace: a) budowa kanałów sanitarnych grawitacyjnych PVC SN 8 S SDR 34 Ø 200 mm i Ø 160 mm (z nadrukiem wewnętrznym), b) budowa kanałów bocznych (do granicy przyłączanej posesji) PVC SN 8 S SDR 34, d) budowa przyłączy (na terenie przyłączanej posesji) PVC SN 8 S SDR 34, c) aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz zatwierdzeń, z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej (w razie konieczności), d) przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej dla rurociągów grawitacyjnych przed odbiorami częściowymi. 2. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w: 1) niniejszej SIWZ, 2) Dokumentacji zawierającej: a) projekt budowlany, b) projekt wykonawczy, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, d) dokumentację geotechniczną, e) projekt organizacji ruchu zastępczego i odtworzenia nawierzchni, f) informację BIOZ, g) przedmiar robót. 3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Część ul. Wrocławskiej (numery 43-51) w miejscowość Kiełczów, gmina Długołęka, powiat wrocławski, nr działek - wg zestawienia w projekcie budowlanym. Prace stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą w zwartej zabudowie mieszkaniowej w ciągu obciążonych znacznym ruchem kołowym dróg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232440-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.) 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one załączone do oferty w oryginale, bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy tj.: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, Oddział w Długołęce Nr rachunku: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 tytułem: „Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej 43-51 w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka” tak aby na dzień i godzinę wyznaczoną na składanie ofert, znajdowało się na rachunku bankowym Zamawiającego. Dowód, potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu, zaleca się załączyć do oferty. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Utratę wadium określa art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach