Przetargi.pl
Usługi wywozu segregowanych odpadów komunalnych z Zakładu Karnego w Wołowie

Zakład Karny Wołów ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, ul. Więzienna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 37 58 100 wew. 604, , fax. 71 37 58 200
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny Wołów
  ul. Więzienna 6
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 71 37 58 100 wew. 604, , fax. 71 37 58 200
  REGON: 32058400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zakład karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi wywozu segregowanych odpadów komunalnych z Zakładu Karnego w Wołowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi wywozu segregowanych odpadów komunalnych z Zakładu Karnego w Wołowie, znak sprawy DKw.2232.4.2020 w ilościach szacunkowych : 1495,32 m3 na 12 miesięcy. Do segregowanych odpadów komunalnych zaliczamy następujące rodzaje odpadów : 1. odpady komunalne zmieszane, 2. papier i tektura, 3. tworzywa sztuczne i metale, 4.odpady składane. Wywóz będzie się odbywać 2 razy w tygodniu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przez upoważnionego funkcjonariusza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ---

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach