Przetargi.pl
Modernizacja poboczy fragmentu drogi - ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju

Gmina Kudowa-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 661 926 , fax. 748 661 351
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kudowa-Zdrój
  ul. Zdrojowa 24
  57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 748 661 926, fax. 748 661 351
  REGON: 89071792900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kudowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja poboczy fragmentu drogi - ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach modernizacji nawierzchni dróg i poboczy na terenie Gminy Kudowa Zdrój. Zakres robót obejmuje modernizację poboczy o nawierzchni szutrowych i gruntowych o ulepszonej nawierzchni fragmentu drogi - ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju w celu usprawnienia ruchu pieszego i kołowego oraz poprawy warunków bezpieczeństwa i dostępności dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, na działkach stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój. Zadanie polega na modernizacji poboczy fragmentu ul. Brzozowie - (dz. Nr 18 obręb 0009 Brzozowie) na stronach drogi w miejscach zawężonych i uszkodzonych w uzgodnieniu z Zamawiającym, od granicy CZ-PL do skrzyżowania z drogą krajową Nr 8, poprzez wykorytowanie, ułożenie podbudowy z niesortu kamiennego sprofilowania i mechanicznego ułożenia nawierzchni z destruktu bitumicznego z zagęszczeniem mechanicznym na grubość 10 cm i spadkami 1,5% (szerokość pobocza - 0,75m) o łącznej powierzchni do 1500 m2. Wykonawca wykona zadanie z materiałów własnych – (destrukt bitumiczny, kruszywo łamane). Szkic lokalizacyjny – stanowi Zał. nr 1 do OPZ Wynikiem całości robót budowlanych będą obiekty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, które mogą samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. 2. Podana w ofercie cena, jako wynagrodzenie ryczałtowe, musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia a w szczególności winna zawierać: wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk, wszystkie podatki, opłaty, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, opłaty i koszty transportu, dostaw wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia materiałów, koszty dojazdów, koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, świadectw, analiz, konsultacji, wykonanie oznakowania robót, prowadzenia ewidencji powstałych odpadów oraz udokumentowania sposobu ich zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach, a także zapewnienie udziału osób posiadających stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz istotnymi postanowieniami umowy. W szczególności cena musi zawierać koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, ogrodzenie, dozorowanie itp.) wraz z jego późniejszą likwidacją, ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dróg i chodników, lub istniejących elementów infrastruktury technicznej, wywozu nadmiaru gruntu, oraz utylizacji , koszty związane z odbiorami wykonanych robót koszty uporządkowania terenu oraz inne koszty wynikające z umowy. Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, opisem przedmiotu zamówienia (w części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiednio do zakresu wykonywanych robót - stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy, przepisami BHP oraz warunkami zawartej umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie niniejszego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 zamówienia do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach