Przetargi.pl
Dostawa i montaż 3 kontenerów mieszkalnych w Oleśnicy przy ul. Kopernika 13 dz. Nr 8/66 i 8/59 AM 13 obręb Oleśnica.

GMINA MIASTO OLEŚNICA - ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71/398-09-11
 • Data zamieszczenia: 2022-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIASTO OLEŚNICA - ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY
  ul. Wojska Polskiego 13
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71/398-09-11
  REGON: 931022162
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż 3 kontenerów mieszkalnych w Oleśnicy przy ul. Kopernika 13 dz. Nr 8/66 i 8/59 AM 13 obręb Oleśnica.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę z montażem trzech kontenerów mieszkalnych dwumodułowych przy ul. Kopernika 13 dz. nr 8/66 i 8/59 AM 13 obręb Oleśnica. Kontenery wg specyfikacji. Dostawa w miejsce wskazane przez zamawiającego zgodniez planem sytuacyjnym. Montaż kontenerów (wraz z jego posadowieniem) na miejscu na bloczkach betonowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44211100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach