Przetargi.pl
Zakup i dostawa wraz z montażem mebli dla Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym (część nr 2) w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”

Powiat Wołowski ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, Pl. Piastowski 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wołowski
  Pl. Piastowski 2
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  REGON: 931934800
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwolowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wraz z montażem mebli dla Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym (część nr 2) w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa wraz z montażem mebli dla Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym (część nr 2) w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.2. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia został zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ oraz w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SWZ. CZĘŚĆ NR 2 - Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39160000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach