Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Milickiego w sezonie zimowym 2022/2023

POWIAT MILICKI ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 38
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713840764
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT MILICKI
  ul. Wojska Polskiego 38
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 713840764
  REGON: 931934673
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.milicz-powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Milickiego w sezonie zimowym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1. Samochód do zwalczania śliskości zimowej lub ciągnik z napędem na obie osie o mocy min. 80 KM, z zamontowaną piaskarką min. 6 ton i pługiem odśnieżnym (typ średni lub ciężki). Praca na wezwanie. Szacowana ilość godzin pracy sprzętu: do 140 godz. I. Opis przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Milickiego– sezon zimowy 2022/2023.2. Zimowe utrzymanie dróg zwane dalej „ZUD” – są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi – śliskość zimowa i opady śniegu.3. Do zimowego utrzymania dróg objętego niniejszym postępowaniem zalicza się:a) usuwanie śniegu z dróg i ulic, utrzymanie przejezdności dróg,b) zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających.4. W ramach poszczególnych części, Wykonawca zobowiązuje się przygotować do wykonania przedmiotu zamówienia pojazd / sprzęt wraz z obsługą kierowcy /operatora. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia oraz sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru sprzętu z obsługą kierowcy do usług zimowego utrzymania dróg. Z tytułu ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia, a także z tytułu prawa wyboru sprzętu wraz z obsługą Wykonawcy nie będzie przysługiwało żądanie zapłaty ani inne odszkodowanie.5. Sprzęt do zimowego utrzymania dróg musi być sprawny – 100 % gotowości do pracy przy ZUD. Zamawiający definiuje „sprawność sprzętu” następująco:- na pojazdach muszą być zamontowane piaskarki wraz z pługami, - obsada kierowców/operatorów na każdy pojazd/sprzęt/, do oferty należy przedstawić wykaz kierowców,- pojazd wraz z osprzętem (piaskarka i pług) musi być sprawny, gotowość sprzętu do pracy będzie oceniona: sprawny – 100%, nie sprawny – 0%,- „sprawność sprzętu” zostanie stwierdzona przez Zamawiającego protokołem z przeglądu gotowości sprzętu w terenie, wizja terenowa zostanie przeprowadzona w terminie do dnia 05.11.2022 roku. 6. W cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z wykonaniem projektu oznakowania i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia robót.7. Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną do SWZ Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.8. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, po dokonaniu usług, płatna przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury, przy czym za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.9. Wykonawca wystawi faktury zgodnie z danymi: Nabywca: Powiat Milicki, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, NIP: 916-13-12-494, Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz.II. Wymagania stawiane Wykonawcy:1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.3) Wykonawca zobowiązany jest do pełnieniu dyżuru sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy za każdy miesiąc kalendarzowy zimowego utrzymania dróg w okresie wynikającym z planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 – utrzymywanie tzw. gotowości do pracy, stawka ryczałtowa brutto za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy (tzw. gotowość) wynosi 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł i 00/100), gotowość do pracy będzie przysługiwała w okresie od dnia 1.11.2022 roku do dnia 31.03.2023 roku, gotowość do pracy w danym miesiącu nie będzie przysługiwała wykonawcy, który nie stawi się na wezwanie dyżurnego po dwukrotnym wezwaniu do prac związanych ze zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych w danym miesiącu, dwukrotne niestawiennictwo wykonawcy na wezwanie w danym miesiącu traktowane będzie jako odmowa wykonania usługi i zostanie odnotowane przez dyżurnego w dzienniku pracy sprzętu ZUD oraz w dzienniku dyżurów ZUD,4) Utrzymywanie gotowości do pracy sprzętu wraz z obsługą będzie przysługiwało wykonawcom co miesiąc w okresie od 1.11.2022 do 31.03.2023, bez względu na liczbę jednostek sprzętu na dane zadanie, od części nr 1 zamówienia do części nr 5 zamówienia.5) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.7) Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprzętu wraz z obsługą kierowcy/ operatora nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania, „czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą” rozumiany jako czas liczony od momentu telefonicznego wezwania przez przedstawiciela Zamawiającego (dyżurnego) do momentu podstawienia gotowego do pracy sprzętu do punktu prowadzenia akcji zimowej zlokalizowanego w Miliczu przy ul. Osadniczej 2 w siedzibie Wydziału Drogowego Starostwa Powiatowego w Miliczu.8) Wykonawca jest zobowiązany do montażu urządzeń GPS na sprzęcie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego działania urządzeń GPS dostarczonych przez Zamawiającego.9) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.II. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.III. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.IV. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.VI. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 p.z.p. – do 30 % wartości zamówienia podstawowego. - 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2 - Usługi odśnieżania, usługi usuwania oblodzenia.Część nr 2. Samochód do zwalczania śliskości zimowej lub ciągnik z napędem na obie osie o mocy min. 80 KM, z zamontowaną piaskarką min. 6 ton i pługiem odśnieżnym (typ średni lub ciężki). Praca na wezwanie. Szacowana ilość godzin pracy sprzętu: do 140 godz.I. Opis przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Milickiego– sezon zimowy 2022/2023.2. Zimowe utrzymanie dróg zwane dalej „ZUD” – są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi – śliskość zimowa i opady śniegu.3. Do zimowego utrzymania dróg objętego niniejszym postępowaniem zalicza się:a) usuwanie śniegu z dróg i ulic, utrzymanie przejezdności dróg,b) zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających.4. W ramach poszczególnych części, Wykonawca zobowiązuje się przygotować do wykonania przedmiotu zamówienia pojazd / sprzęt wraz z obsługą kierowcy /operatora. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia oraz sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru sprzętu z obsługą kierowcy do usług zimowego utrzymania dróg. Z tytułu ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia, a także z tytułu prawa wyboru sprzętu wraz z obsługą Wykonawcy nie będzie przysługiwało żądanie zapłaty ani inne odszkodowanie.5. Sprzęt do zimowego utrzymania dróg musi być sprawny – 100 % gotowości do pracy przy ZUD. Zamawiający definiuje „sprawność sprzętu” następująco:- na pojazdach muszą być zamontowane piaskarki wraz z pługami, - obsada kierowców/operatorów na każdy pojazd/sprzęt/, do oferty należy przedstawić wykaz kierowców,- pojazd wraz z osprzętem (piaskarka i pług) musi być sprawny, gotowość sprzętu do pracy będzie oceniona: sprawny – 100%, nie sprawny – 0%,- „sprawność sprzętu” zostanie stwierdzona przez Zamawiającego protokołem z przeglądu gotowości sprzętu w terenie, wizja terenowa zostanie przeprowadzona w terminie do dnia 05.11.2022 roku. 6. W cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z wykonaniem projektu oznakowania i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia robót.7. Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną do SWZ Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.8. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, po dokonaniu usług, płatna przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury, przy czym za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.9. Wykonawca wystawi faktury zgodnie z danymi: Nabywca: Powiat Milicki, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, NIP: 916-13-12-494, Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz.II. Wymagania stawiane Wykonawcy:1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.3) Wykonawca zobowiązany jest do pełnieniu dyżuru sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy za każdy miesiąc kalendarzowy zimowego utrzymania dróg w okresie wynikającym z planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 – utrzymywanie tzw. gotowości do pracy, stawka ryczałtowa brutto za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy (tzw. gotowość) wynosi 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł i 00/100), gotowość do pracy będzie przysługiwała w okresie od dnia 1.11.2022 roku do dnia 31.03.2023 roku, gotowość do pracy w danym miesiącu nie będzie przysługiwała wykonawcy, który nie stawi się na wezwanie dyżurnego po dwukrotnym wezwaniu do prac związanych ze zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych w danym miesiącu, dwukrotne niestawiennictwo wykonawcy na wezwanie w danym miesiącu traktowane będzie jako odmowa wykonania usługi i zostanie odnotowane przez dyżurnego w dzienniku pracy sprzętu ZUD oraz w dzienniku dyżurów ZUD,4) Utrzymywanie gotowości do pracy sprzętu wraz z obsługą będzie przysługiwało wykonawcom co miesiąc w okresie od 1.11.2022 do 31.03.2023, bez względu na liczbę jednostek sprzętu na dane zadanie, od części nr 1 zamówienia do części nr 5 zamówienia.5) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.7) Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprzętu wraz z obsługą kierowcy/ operatora nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania, „czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą” rozumiany jako czas liczony od momentu telefonicznego wezwania przez przedstawiciela Zamawiającego (dyżurnego) do momentu podstawienia gotowego do pracy sprzętu do punktu prowadzenia akcji zimowej zlokalizowanego w Miliczu przy ul. Osadniczej 2 w siedzibie Wydziału Drogowego Starostwa Powiatowego w Miliczu.8) Wykonawca jest zobowiązany do montażu urządzeń GPS na sprzęcie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego działania urządzeń GPS dostarczonych przez Zamawiającego.9) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.III. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.IV. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.V. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.VII. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 p.z.p. – do 30 % wartości zamówienia podstawowego. - 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2 - Usługi odśnieżania, usługi usuwania oblodzenia.Część nr 3. Ciągnik z napędem na obie osie o mocy min. 80 KM lub samochód do zwalczania śliskości zimowej z zamontowaną piaskarką min. 6 ton oraz pługiem klinowym lub pługiem odśnieżnym typu średniego lub ciężkiego. Praca na wezwanie. Szacowana ilość godzin pracy sprzętu: do 140 godz.I. Opis przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Milickiego– sezon zimowy 2022/2023.2. Zimowe utrzymanie dróg zwane dalej „ZUD” – są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi – śliskość zimowa i opady śniegu.3. Do zimowego utrzymania dróg objętego niniejszym postępowaniem zalicza się:a) usuwanie śniegu z dróg i ulic, utrzymanie przejezdności dróg,b) zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających.4. W ramach poszczególnych części, Wykonawca zobowiązuje się przygotować do wykonania przedmiotu zamówienia pojazd / sprzęt wraz z obsługą kierowcy /operatora. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia oraz sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru sprzętu z obsługą kierowcy do usług zimowego utrzymania dróg. Z tytułu ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia, a także z tytułu prawa wyboru sprzętu wraz z obsługą Wykonawcy nie będzie przysługiwało żądanie zapłaty ani inne odszkodowanie.5. Sprzęt do zimowego utrzymania dróg musi być sprawny – 100 % gotowości do pracy przy ZUD. Zamawiający definiuje „sprawność sprzętu” następująco:- na pojazdach muszą być zamontowane piaskarki wraz z pługami, - obsada kierowców/operatorów na każdy pojazd/sprzęt/, do oferty należy przedstawić wykaz kierowców,- pojazd wraz z osprzętem (piaskarka i pług) musi być sprawny, gotowość sprzętu do pracy będzie oceniona: sprawny – 100%, nie sprawny – 0%,- „sprawność sprzętu” zostanie stwierdzona przez Zamawiającego protokołem z przeglądu gotowości sprzętu w terenie, wizja terenowa zostanie przeprowadzona w terminie do dnia 05.11.2022 roku. 6. W cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z wykonaniem projektu oznakowania i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia robót.7. Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną do SWZ Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.8. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, po dokonaniu usług, płatna przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury, przy czym za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.9. Wykonawca wystawi faktury zgodnie z danymi: Nabywca: Powiat Milicki, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, NIP: 916-13-12-494, Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz.II. Wymagania stawiane Wykonawcy:1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.3) Wykonawca zobowiązany jest do pełnieniu dyżuru sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy za każdy miesiąc kalendarzowy zimowego utrzymania dróg w okresie wynikającym z planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 – utrzymywanie tzw. gotowości do pracy, stawka ryczałtowa brutto za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy (tzw. gotowość) wynosi 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł i 00/100), gotowość do pracy będzie przysługiwała w okresie od dnia 1.11.2022 roku do dnia 31.03.2023 roku, gotowość do pracy w danym miesiącu nie będzie przysługiwała wykonawcy, który nie stawi się na wezwanie dyżurnego po dwukrotnym wezwaniu do prac związanych ze zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych w danym miesiącu, dwukrotne niestawiennictwo wykonawcy na wezwanie w danym miesiącu traktowane będzie jako odmowa wykonania usługi i zostanie odnotowane przez dyżurnego w dzienniku pracy sprzętu ZUD oraz w dzienniku dyżurów ZUD,4) Utrzymywanie gotowości do pracy sprzętu wraz z obsługą będzie przysługiwało wykonawcom co miesiąc w okresie od 1.11.2022 do 31.03.2023, bez względu na liczbę jednostek sprzętu na dane zadanie, od części nr 1 zamówienia do części nr 5 zamówienia.5) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.7) Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprzętu wraz z obsługą kierowcy/ operatora nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania, „czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą” rozumiany jako czas liczony od momentu telefonicznego wezwania przez przedstawiciela Zamawiającego (dyżurnego) do momentu podstawienia gotowego do pracy sprzętu do punktu prowadzenia akcji zimowej zlokalizowanego w Miliczu przy ul. Osadniczej 2 w siedzibie Wydziału Drogowego Starostwa Powiatowego w Miliczu.8) Wykonawca jest zobowiązany do montażu urządzeń GPS na sprzęcie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego działania urządzeń GPS dostarczonych przez Zamawiającego.9) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.III. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.IV. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.V. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.VII. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 p.z.p. – do 30 % wartości zamówienia podstawowego. - 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2 - Usługi odśnieżania, usługi usuwania oblodzenia.Część nr 4. Ciągnik z napędem na obie osie o mocy min. 80 KM lub samochód do zwalczania śliskości zimowej z zamontowaną piaskarką min. 6 ton oraz pługiem klinowym lub pługiem odśnieżnym typu średniego lub ciężkiego. Praca na wezwanie. Szacowana ilość godzin pracy sprzętu: do 140 godz. I. Opis przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Milickiego– sezon zimowy 2022/2023.2. Zimowe utrzymanie dróg zwane dalej „ZUD” – są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi – śliskość zimowa i opady śniegu.3. Do zimowego utrzymania dróg objętego niniejszym postępowaniem zalicza się:a) usuwanie śniegu z dróg i ulic, utrzymanie przejezdności dróg,b) zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających.4. W ramach poszczególnych części, Wykonawca zobowiązuje się przygotować do wykonania przedmiotu zamówienia pojazd / sprzęt wraz z obsługą kierowcy /operatora. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia oraz sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru sprzętu z obsługą kierowcy do usług zimowego utrzymania dróg. Z tytułu ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia, a także z tytułu prawa wyboru sprzętu wraz z obsługą Wykonawcy nie będzie przysługiwało żądanie zapłaty ani inne odszkodowanie.5. Sprzęt do zimowego utrzymania dróg musi być sprawny – 100 % gotowości do pracy przy ZUD. Zamawiający definiuje „sprawność sprzętu” następująco:- na pojazdach muszą być zamontowane piaskarki wraz z pługami, - obsada kierowców/operatorów na każdy pojazd/sprzęt/, do oferty należy przedstawić wykaz kierowców,- pojazd wraz z osprzętem (piaskarka i pług) musi być sprawny, gotowość sprzętu do pracy będzie oceniona: sprawny – 100%, nie sprawny – 0%,- „sprawność sprzętu” zostanie stwierdzona przez Zamawiającego protokołem z przeglądu gotowości sprzętu w terenie, wizja terenowa zostanie przeprowadzona w terminie do dnia 05.11.2022 roku. 6. W cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z wykonaniem projektu oznakowania i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia robót.7. Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną do SWZ Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.8. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, po dokonaniu usług, płatna przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury, przy czym za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.9. Wykonawca wystawi faktury zgodnie z danymi: Nabywca: Powiat Milicki, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, NIP: 916-13-12-494, Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz.II. Wymagania stawiane Wykonawcy:1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.3) Wykonawca zobowiązany jest do pełnieniu dyżuru sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy za każdy miesiąc kalendarzowy zimowego utrzymania dróg w okresie wynikającym z planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 – utrzymywanie tzw. gotowości do pracy, stawka ryczałtowa brutto za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy (tzw. gotowość) wynosi 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł i 00/100), gotowość do pracy będzie przysługiwała w okresie od dnia 1.11.2022 roku do dnia 31.03.2023 roku, gotowość do pracy w danym miesiącu nie będzie przysługiwała wykonawcy, który nie stawi się na wezwanie dyżurnego po dwukrotnym wezwaniu do prac związanych ze zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych w danym miesiącu, dwukrotne niestawiennictwo wykonawcy na wezwanie w danym miesiącu traktowane będzie jako odmowa wykonania usługi i zostanie odnotowane przez dyżurnego w dzienniku pracy sprzętu ZUD oraz w dzienniku dyżurów ZUD,4) Utrzymywanie gotowości do pracy sprzętu wraz z obsługą będzie przysługiwało wykonawcom co miesiąc w okresie od 1.11.2022 do 31.03.2023, bez względu na liczbę jednostek sprzętu na dane zadanie, od części nr 1 zamówienia do części nr 5 zamówienia.5) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.7) Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprzętu wraz z obsługą kierowcy/ operatora nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania, „czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą” rozumiany jako czas liczony od momentu telefonicznego wezwania przez przedstawiciela Zamawiającego (dyżurnego) do momentu podstawienia gotowego do pracy sprzętu do punktu prowadzenia akcji zimowej zlokalizowanego w Miliczu przy ul. Osadniczej 2 w siedzibie Wydziału Drogowego Starostwa Powiatowego w Miliczu.8) Wykonawca jest zobowiązany do montażu urządzeń GPS na sprzęcie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego działania urządzeń GPS dostarczonych przez Zamawiającego.9) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.III. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.IV. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.V. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.VII. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 p.z.p. – do 30 % wartości zamówienia podstawowego. - 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2 - Usługi odśnieżania, usługi usuwania oblodzenia.Część nr 5. Ładowarka czołowa samojezdna, pojemność łyżki min. 2 m3 szt. 1, która jest w dyspozycji Wykonawcy. Praca na wezwanie. Szacowana ilość godzin pracy sprzętu: do 110 godz.I. Opis przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Milickiego– sezon zimowy 2022/2023.2. Zimowe utrzymanie dróg zwane dalej „ZUD” – są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi – śliskość zimowa i opady śniegu.3. Do zimowego utrzymania dróg objętego niniejszym postępowaniem zalicza się:a) usuwanie śniegu z dróg i ulic, utrzymanie przejezdności dróg,b) zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających.4. W ramach poszczególnych części, Wykonawca zobowiązuje się przygotować do wykonania przedmiotu zamówienia pojazd / sprzęt wraz z obsługą kierowcy /operatora. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia oraz sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru sprzętu z obsługą kierowcy do usług zimowego utrzymania dróg. Z tytułu ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia, a także z tytułu prawa wyboru sprzętu wraz z obsługą Wykonawcy nie będzie przysługiwało żądanie zapłaty ani inne odszkodowanie.5. Sprzęt do zimowego utrzymania dróg musi być sprawny – 100 % gotowości do pracy przy ZUD. Zamawiający definiuje „sprawność sprzętu” następująco:- na pojazdach muszą być zamontowane piaskarki wraz z pługami, - obsada kierowców/operatorów na każdy pojazd/sprzęt/, do oferty należy przedstawić wykaz kierowców,- pojazd wraz z osprzętem (piaskarka i pług) musi być sprawny, gotowość sprzętu do pracy będzie oceniona: sprawny – 100%, nie sprawny – 0%,- „sprawność sprzętu” zostanie stwierdzona przez Zamawiającego protokołem z przeglądu gotowości sprzętu w terenie, wizja terenowa zostanie przeprowadzona w terminie do dnia 05.11.2022 roku. 6. W cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z wykonaniem projektu oznakowania i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia robót.7. Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną do SWZ Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.8. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, po dokonaniu usług, płatna przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury, przy czym za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.9. Wykonawca wystawi faktury zgodnie z danymi: Nabywca: Powiat Milicki, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, NIP: 916-13-12-494, Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz.II. Wymagania stawiane Wykonawcy:1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.3) Wykonawca zobowiązany jest do pełnieniu dyżuru sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy za każdy miesiąc kalendarzowy zimowego utrzymania dróg w okresie wynikającym z planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 – utrzymywanie tzw. gotowości do pracy, stawka ryczałtowa brutto za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy (tzw. gotowość) wynosi 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł i 00/100), gotowość do pracy będzie przysługiwała w okresie od dnia 1.11.2022 roku do dnia 31.03.2023 roku, gotowość do pracy w danym miesiącu nie będzie przysługiwała wykonawcy, który nie stawi się na wezwanie dyżurnego po dwukrotnym wezwaniu do prac związanych ze zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych w danym miesiącu, dwukrotne niestawiennictwo wykonawcy na wezwanie w danym miesiącu traktowane będzie jako odmowa wykonania usługi i zostanie odnotowane przez dyżurnego w dzienniku pracy sprzętu ZUD oraz w dzienniku dyżurów ZUD,4) Utrzymywanie gotowości do pracy sprzętu wraz z obsługą będzie przysługiwało wykonawcom co miesiąc w okresie od 1.11.2022 do 31.03.2023, bez względu na liczbę jednostek sprzętu na dane zadanie, od części nr 1 zamówienia do części nr 5 zamówienia.5) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.7) Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprzętu wraz z obsługą kierowcy/ operatora nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania, „czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą” rozumiany jako czas liczony od momentu telefonicznego wezwania przez przedstawiciela Zamawiającego (dyżurnego) do momentu podstawienia gotowego do pracy sprzętu do punktu prowadzenia akcji zimowej zlokalizowanego w Miliczu przy ul. Osadniczej 2 w siedzibie Wydziału Drogowego Starostwa Powiatowego w Miliczu.8) Wykonawca jest zobowiązany do montażu urządzeń GPS na sprzęcie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego działania urządzeń GPS dostarczonych przez Zamawiającego.9) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 p.z.p. – do 30 % wartości zamówienia podstawowego. - 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2 - Usługi odśnieżania, usługi usuwania oblodzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy:Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem opłacenia, w tym celu przedstawi dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem opłacenia.4) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał z należytą starannością prace przy zimowym utrzymaniu dróg (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe) przez min. 2 okresy zimowe, z podaniem ich wartości, nazwy przedmiotu zamówienia (zakres prac), nazwy odbiorcy zamówienia, terminu realizacji, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ), z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie – referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, w ramach poszczególnych części zamówienia. Przy złożeniu oferty na daną część Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia łącznej liczby posiadanego sprzętu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ). W sytuacji gdy Wykonawca przedkłada ofertę na więcej niż jedno zadanie, musi wykazać iż posiada wymagany sprzęt techniczny oddzielnie dla każdego zadania,- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże w przedstawionym do oferty wykazie osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiednią obsadę kierowców/operatorów (minimum 1 kierowca/operator na każdy pojazd/sprzęt) odpowiedzialnych za obsługę sprzętu do zimowego utrzymania dróg wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach